Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów w jednostkach budżetowych

1710
views

Pojawiają się ostatnio głosy, że wprowadzone ostatnio zmiany w zasadach amortyzacji spowodowały zmianę zasad amortyzacji prawa wieczystego gruntów – które wg dotychczasowych interpretacji nie podlegały amortyzacji i należy stosować stawkę amortyzacją w wysokości 5%.

Warto na wstępie określić, że zasady amortyzacji środków trwałych w jednostkach budżetowych – od 1 stycznia 2018 roku – reguluje rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) – a dokładniej § 7, ust 1, a także § 7, ust 3. Treść tych regulacji jest tożsama z obowiązującymi do końca 2017 roku.

Co do zasady (§ 7, ust 1) stawkę amortyzacji określa załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w których nie znajdują się środki trwałe z grupy 0 (grunty), gdyż to zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych 2016 prawo wieczystego użytkowania gruntów zaliczamy do grupy 0 („sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy”).

Rozporządzenie (§ 7, ust 3) wskazuje ponadto, że gruntów nie umarza się.

Inaczej sprawę regulują przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342), które w zakresie amortyzacji nakazują określić tzw. okres ekonomicznej użyteczności (art. 32, ust. 2). Szczególne zasady odnoszą się jedynie do gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową (art. 31, ust. 2). A zatem to na kierowniku jednostki ciąży obowiązek określenia okresu ekonomicznej użyteczności a tym samym i stawki amortyzacji rocznej. Należy dodać, że okres ten powinien być okresowo weryfikowany (art. 32, ust 3).

Podsumowując – to na kierowniku jednostki budżetowej spoczywa prawo, ale i obowiązek decyzji które z dwóch powyższych przepisów – rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej czy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości są ważniejsze. Nie ulega bowiem wątpliwości, że stosować musi obydwa.