Terminarz sprawozdania finansowego jednostki budżetowej za 2019 rok

218
views

Nowy terminarz sprawozdania finansowego jednostki budżetowej za 2019 rok (zmiany terminów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342):
ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych (§ 26 ust. 3 rozporządzenia), dotychczas 30 kwietnia 2020 r., nowa data 29 czerwca 2020 r.
sporządzenie sprawozdania finansowego (§ 32 ust. 1 rozporządzenia), dotychczas 31 marca 2020 r., nowa data 31 maja 2020 r.
sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki, której podlega placówka (§ 32 ust. 2 rozporządzenia), dotychczas 15 kwietnia 2020 r., nowa data 15 czerwca 2020 r.
przekazanie sprawozdania finansowego jednostce nadrzędnej (§ 34 ust. 1 rozporządzenia), dotychczas 31 marca 2020 r., nowa data 30 maja 2020 r.
przekazanie sprawozdania finansowego łącznego (§ 34 ust. 2 rozporządzenia), dotychczas 30 kwietnia 2020 r., nowa data 29 czerwca 2020 r.
przekazanie sprawozdań finansowych przez JST do RIO (§ 34 ust. 4, pkt 1 rozporządzenia), dotychczas 30 kwietnia 2020 r., nowa data 29 czerwca 2020 r.
przekazanie skonsolidowanych bilansów przez JST do RIO (§ 34 ust. 4, pkt 2 rozporządzenia), dotychczas 30 czerwca 2020 r., nowa data 29 sierpnia 2020 r.
przekazanie skonsolidowanych bilansów JST przez RIO do MF (§ 34 ust. 7 rozporządzenia), dotychczas 14 lipca 2020 r., nowa data 12 września 2020 r.
opublikowanie sprawozdań w BIP (§ 34 ust. 4, pkt 1 rozporządzenia), dotychczas 10 maja 2020 r., nowa data 9 lipca 2020 r.

Uwaga. Nie uległ zmianie termin zakończenia spisu z natury (15 stycznia 2020 r.) oraz sporządzenia zestawienia obrotów i sald (25 marca 2020 r.)

Pełny zakres zmian na http://inwentaryzacja.info.pl/2020/03/nowe-terminy-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-przekazania-sprawozdan-jednostek-budzetowych/