Praca zdalna a inwentaryzacja – projekt zmian w Kodeksie Pracy

213
views

18 maja 2021 r. opublikowano projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący zasad wykonywania pracy zdalnej. W Kodeksie Pracy pojawi się nowy rodział – Rozdział IIc – Praca zdalna – obejmujący nowe art. 67(18) – 67(33).

W ramach porozumienia lub regulaminu zasady wykonywania pracy zdalnej jednym z obowiązków będzie określenie zasad inwentaryzacji majątku wykorzystywanego do pracy zdalnej /art. 67(20), § 6, pkt 7/.

O porozumieniu i regulaminie, ale również o poleceniu wykonywania pracy zdalnej, warto przeczytać w projekcie zmian – link do projektu

Przepisy najprawdopdobniej wejdą w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Termin nie jest jeszcze znany.

Komentarz:

Warto zwrócić uwagę na kilka konsekwencji takiego (tj. w Kodeksie Pracy) umiejscowienia zasad inwentaryzacji majątku wykorzystywanego do pracy zdalnej:
obowiązkowe będzie wewnętrzne uregulowanie zasad inwentaryzacji majątku wykorzystywanego do pracy zdalnej – z wyraźnym odwołaniem do Kodeksu Pracy; ta czynność będzie mogła odbyć się dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zmian Kodeksu Pracy;
– zasady inwentaryzacji nie będą musiały być zgodne z dotychczas obowiązanymi powszechnie zasadami (określonymi m.in. w ustawie o rachunkowości), a także z dotychczas obowiązującą wewnętrzną instrukcją inwentaryzacyjną każdej jednostki; konieczna będzie zatem jej aktualizacja;
– pewne trudności organizacyjne może spowodować sytuacja opublikowania nowych przepisów w trakcie trwania inwentaryzacji (co bardzo prawdopodobne przy ciągłej inwentaryzacji lub w przypadku gdyby przepisy wchodziły w życie w IV kwartale), niezbędne jest zatem bieżące śledzenie procesu legislacyjnego;
– wprowadzenie wytycznych w zakresie inwentaryzacji w kolejnym akcie prawnym może powodować dualizm prawny, znany m.in. z odrębnego uregulowania inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych – w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych – przy równoczesnym wskazywaniu, że aktem prawnym regulującym inwentaryzację jest ustawa o rachunkowości.

Jak widać wyzwań, tylko w obszarze inwentaryzacji majątku wykorzystawanego do pracy zdalnej, jest ogrom.

Z projektu:
§ 6. Porozumienie, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulamin, o którym mowa w § 3 i 4, określa w szczególności:
1) grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną;
2) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2;
3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w 67(24) § 4;
4) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy.