Czy konto 290 podlega inwentaryzacji?

277
views

Tak. Konto 290 – odpisy aktualizujące należności – jako konto bilansowe – podlega corocznej inwentaryzacji.

Co do zasady konto 290, jako konto korygujące w bilansie wartość należności, może wykazywać saldo po stronie Ma. A zatem właściwą metodą inwentaryzacji dla konta 290 jest weryfikacja z odpowiednimi dokumentami. Inwentaryzacja metodą weryfikacji z odpowiednimi dokumentami (źródłowymi) odbywa się corocznie wg stanu na 31 grudnia.

O tym ja ma wyglądać weryfikacja z odpowiednimi dokumentami wielokrotnie wskazywało RIO w swoich kontrolach (ostatnie: https://inwentaryzacja.info.pl/2021/08/inwentaryzacja-metoda-porownania-ma-doprowadzic-do-ustalenia-stanu-zgodnego-z-rzeczywistoscia-z-kontroli-rio/). “Tak przeprowadzona inwentaryzacja salda konta 011 nie spełnia wymogów prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji drogą weryfikacji, bowiem nie dokonano porównania danych rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Nie wskazano dokumentów, na podstawie jakich dokonano weryfikacji – na podstawie którego dana nieruchomość została przyjęta na stan mienia gminnego wraz z datą jego przyjęcia (np. decyzje Wojewody, odpisy aktów notarialnych, umowy, wyciągi z ksiąg wieczystych itp.), nie wskazano żadnych dokumentów potwierdzających posiadanie i przyjęcia na stan środków trwałych trudnodostępnych lub innych środków trwałych objętych inwentaryzacją. Inwentaryzacja metodą porównania ma doprowadzić do ustalenia stanu zgodnego z rzeczywistością. Dokumenty muszą gwarantować, że dane w nich zawarte są prawdziwe. Cechy takie noszą wyłącznie dokumenty źródłowe.

W Dodatku nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020 Wydawnictwa Gofin Sp. z o.o. nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, w publikacji pt. “Inwentaryzacja – przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic” wskazano, że: “Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji polega na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie poprawności i realności każdego salda podlegającego temu rodzajowi inwentaryzacji i porównaniu tego salda (kredytowego lub debetowego) z dokumentami, które stanowiły podstawę zapisów na kontach księgowych oraz ze stanem faktycznym. Doprowadza się w ten sposób do urealnienia sald wykazanych w księgach rachunkowych poprzez usunięcie sald nieprawidłowych, czy też tzw. martwych sald.”. W tym samym miejscu wskazano, że odpisy aktualizujące podlegają corocznej weryifkacji z odpowiednimi dokumentami.

Warto dodać, że analogicznie przeprowadzania inwentaryzacji wymagają konta 071, 072, 073 – jako konta korygujące wartość aktywów.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008