Jest pierwsza informacja dodatkowa. Niestety nie idealna…

1094
views

Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała swoje sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Niestety w informacji dodatkowej, stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego, nie ustrzeżono się kilku błędów i nieścisłości. A mianowicie…

Brak omówienia przyjętych zasad polityki rachunkowości

Wskazywanie wartości netto „0,00” środków trwałych, w styuacji gdy jednostka wykazuje w bilansie budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny oraz środki transportu.

Wskazywanie, że jednostki „nie dotyczy” obowiązek ustalania, czy wystąiły przesłanki na dokonanie odpisów aktualizujących niefinansowych aktywów trwałych.

Wskazywanie, że jednostki „nie dotyczą” przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości oraz takie, które wystąpiły incydentalnie.

Brak informacji o wpływie „COVID-19” na działalność jednostki, lub brak informacji, że takiego wpływu nie było.

Źródło: http://lublin.rio.gov.pl/?a=2760

Najbliższe szkolenie: 1.03.2022 Informacja dodatkowa w jednostkach budżetowych