Broszura „Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej – obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.”

916
views

Na stronach Ministerstwa Finansów można zapoznać się z broszurą dotyczącą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. i będzie mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r.

Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/broszura-rozporzadzenie-rachunkowosc-budzetowa