15 stycznia, czyli o (niezwykle trudnych) wyzwaniach stawianych jednostkom budżetowym

1152
views

RIO w Łodzi opublikowała „swoją” interpretację rozumienia 15 stycznia. Tłumaczenia są tak pokrętne, że zasługują na zacytowanie ich wprost…

Jednostko budżetowa spróbuj zatem coś zrobić po 15 stycznia a czeka się sroga kara…

Miłej lektury!

„Niedochowanie terminu zakończenia procesu
Zgodnie z art 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości – termin i częstotliwość inwentaryzacji, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. Przywołany przepis jako jedyny określa najszerszy, a więc i maksymalny okres, w którym należy przeprowadzić czynności inwetaryzacyjne. W powyższych okolicznościach sporządzone przez kontrolowanego: [1] wydruki zestawień środków trwałych przygotowane na potrzeby wyceny i rozliczenia inwentaryzacji datowane na dzień 22 lutego 2019 roku, [2] załączniki protokołu komisji inwentaryzacyjnej z datą 6 i 11 marca, czy ostatecznie [3] protokół komisji inwentaryzacyjnej dokonania rozliczenia z przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej podpisany przez komisję w dniu 23 marca 2019 roku, wskazują na przekroczenie terminów ustawowych. W ocenie kotrolujących, analizując dokumentację inwetaryzacyjną oraz postępowanie kontrolowanego, powodem naruszenia terminu zakończenia inwentaryzacji może być błędna wykładnia przepisów art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości. Przyjmując termin marcowy jako zasadny dla sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji, kontrolowany posłużył się pewnego rodzaju uproszczeniem przyjmując, że rozliczenie inwentaryzacji oraz rozliczenie wyniku inwentaryzacji w księgach rachunkowych to pojęcia tożsame, a dochowanie terminu 15 dniowego po dniu bilansowym zostaje spełnione w momencie zakończenia prac zespołu spisowego. Nie jest to jednak uzasadnione. Praca zespołu spisowego nie może być postrzegana jako inwentaryzacja, nie spełnia bowiem wszystkich przesłanek ustawowych, aby nadać jej takie miano. Zespół spisowy dokonuje, jak wynika to z jego nazwy, spisu nie wyceniając spisanych składników, ani też tym bardziej nie dokonując ich porównania ze stanem księgowym. Przeprowadzenie spisu to czynność inwetaryzacyjna, podobnie jak uzyskanie potwierdzenia salda od kontrahentów, porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości, a nawet ustalenie różnic pomiędzy stanem faktycznym i księgowym. Kończąc na fizycznym sporządzeniu protokołu z inwentaryzacji. Nie uwzględniając jedynie wyjaśnienia różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji oraz odniesienia ich (rozliczania) w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przeprowadzono inwentaryzację, tj. najpóźniej do 24-25 marca następnego roku.
Natomiast w przypadku wątpliwości, zwłaszcza w zakresie uznania za czynność inwetaryzacyjną, rozliczenie jej wyniku poprzez ustalenie różnic pomiędzy stanami uzyskanymi podczas spisu, potwierdzenia czy porównania ze stanem księgowym, kontrolujący odwołują się do bezpośredniego rozumienia art. 27 ust.2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z treścią tego przepisu „ Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji”. Przepis ten nie pozostawia wątpliwości co do momentu ujawnienia różnic, które stwierdza się, jw. w toku inwentaryzacji.”

Całość na http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2556&cid=134 (str. 132-133)