Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji

356
views

1. Instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną do stosowania w dniu 30 września 2019 r. określono, że inwentaryzację gruntów drogą weryfikacji sald przeprowadza się na podstawie wybranej 1% próby ilościowej z ażdego rodzaju gruntu oraz 100% weryfikacji gruntów, które w danym roku obrotowym podlegały jakimkolwiek ruchom (rozdz. VIII, § 19, pkt 10), czym naruszono art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości w zw. z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…)19. W wyniku przyjętych regulacji inwentaryzacją przeprowadzoną według stanu na koniec 2019 r. objęto jedynie 19 działek o łącznej pow. 69,7205 ha (7,40% łącznej powierzchni gruntów gminnych) i wartości ewidencyjnej 2 350 420,19 zł, zaś inwentaryzacją nie objęto nieruchomości niezabudowanych o wartości ewidencyjnej 233 153 434,97 zł.
Źródło: http://szczecin.rio.gov.pl/?a=9905

2. Inwentaryzacją przeprowadzoną na koniec 2019 r. nie objęto zobowiązań wobec kontrahentów o wartości ewidencyjnej 9 824,53 zł, co było niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Ponadto nie udokumentowano wyników ww. inwentaryzacji w zakresie należności objętych ewidencją na koncie 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami o wartości 9 736,90 zł, czym naruszono art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Źródło: http://szczecin.rio.gov.pl/?a=9934

3. Zarządzeniem nr 47/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Wójt zarządził przeprowadzenie spisu składników majątkowych w terminie od 9 do 24 stycznia 2020 r., zamiast przeprowadzić inwentaryzację do dnia 15 stycznia 2020 r., co było niezgodne z art. 26 ust 3 ustawy o rachunkowości
Żródło: http://szczecin.rio.gov.pl/?a=9825

4. Inwentaryzację środków trwałych, w tym gruntów, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przeprowadzono (według protokołu z dnia 31 grudnia 2017 r.) drogą porównania stanu ewidencji syntetycznej (konto 011 Środki trwałe – Program Fleks) z ewidencją analityczną prowadzoną w module Ewidencja środków trwałych (program SIGID), zamiast inwentaryzować środki trwałe w drodze spisu z natury, a grunty – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Powyższe było niezgodne odpowiednio z art. 26 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o rachunkowości
Źródło: http://szczecin.rio.gov.pl/?a=9810


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008