Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji 2021

2638
views

Najnowsze naruszenia dyscypliny finansów publicznych (5 stycznia 2021 roku).

1. Stwierdzono niedotrzymanie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji, o którym mowa w § 8 obowiązującej w jednostce Instrukcji inwentaryzacyjnej, zgodnie z którym – terminy i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów z wyłączeniem środków pieniężnych, papierów wartościowych, materiałów rozpoczęto nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończono do 15-go dnia następnego roku (styczeń).
Z przedłożonej inspektorom kontroli dokumentacji wynikało, że czynności były prowadzone znacznie później, tj. w marcu i kwietniu 2020 roku. Z treści załączonych notatek służbowych w zakresie kont księgowych: 011, 013, 020, 030, 071, 072 i 080, wynikało, że w dniu 15 kwietnia 2020 roku zweryfikowano ww. konta księgowe, stwierdzając, że salda kont wynikały z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Również z zakresie zweryfikowania sald następujących kont księgowych: 201, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 231, 234, 240, 401-409, 720, 751, 761, 840 i 851, stwierdzono, że czynności inwentaryzacyjne były przeprowadzone w okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku. Do niektórych notatek załączone zostały wydruki z ewidencji księgowej zatytułowane „Zestawienie obrotów i sald księgi głównej – syntetyka za 2019” – data wydruku 23 lub 30 kwietnia 2020 roku. Źródło: http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2691&cid=137

2. W odniesieniu do przeprowadzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku inwentaryzacji metodą weryfikacji sald, stwierdzono że inwentaryzacją objęto m.in. następujące aktywa i pasywa i udokumentowano przeprowadzenie ich inwentaryzacji w następujący sposób:
wartości niematerialne i prawne – pismo podpisane przez pracownika Urzędu z dnia 15 stycznia 2020 roku, zgodnie z którym – przeprowadzono
inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji danych na dzień 31 grudnia 2019 roku i nie stwierdzono nieprawidłowości. Do pisma został dołączony wydruk z ewidencji księgowej konta 020 obrazujący saldo na koniec 2019 roku oraz wydruk z książki inwentarzowej prowadzonej dla konta 020 zawierający: numer inwentarzowy, nazwę, stawkę amortyzacyjną, datę przychodu, miejsce użytkowania, datę umorzenia, wartość początkową, wartość umorzenia, wartość netto, amortyzację od początku roku, planowaną ratę na następny miesiąc. Dokumentacja w zakresie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych nie odnosiła się do żadnych dowodów źródłowych, na podstawie których dokonano ujęcia aktywów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki, dowody OT, protokoły przekazania, umowy), czego wymaga metoda inwentaryzacji jaką jest weryfikacja;
udziały – pismo podpisane przez pracownika Urzędu z dnia 15 stycznia 2020 roku, zgodnie z którym – przeprowadzono inwentaryzację udziałów metodą weryfikacji danych na dzień 31 grudnia 2019 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Do pisma dołączono wydruk z konta 030 prezentujący saldo na koniec 2019 roku podpisany przez Głównego Księgowego oraz kilka aktów notarialnych, z których jednak nie wynikała kwota wynikająca z salda konta 030. Dokumentacja w zakresie inwentaryzacji udziałów nie odnosiła się do żadnych dowodów źródłowych, na podstawie których dokonano ujęcia w księgach rachunkowych, czego wymaga metoda inwentaryzacji jaką jest weryfikacja;
grunty (…) protokół z weryfikacji gruntów sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie z którym: (…) [2] Referat Gospodarki Przestrzennej nie posiada bazy na podstawie której można by porównać grunty znajdujące się na stanie majątkowym Gminy, zatem weryfikacja została dokonana poprzez porównanie każdej znajdującej się na stanie Referatu Księgowości działki z wypisem z ewidencji gruntów lub z informacją o działce z geoportalu, [3] podczas weryfikacji wykryto szereg błędów polegających m.in.: na wykazywaniu w ewidencji działek już nieistniejących, działki podwójnie wprowadzone na stan, działki brakujące, działki Skarbu Państwa wprowadzone do majątku Gminy, [4] w Gminie Konstantynów Łódzki do roku 2019 nigdy nie przeprowadzono inwentaryzacji gruntów metodą weryfikacji, czyli poprzez porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (np. księgi wieczyste, wypisy z ewidencji gruntów, umowy kupna/sprzedaży (…). Źródło: http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2690&cid=137