Jeszcze raz o… weryfikacji

2628
views

W zakresie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:

a/ w protokole weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” wyspecyfikowano 26 zadań inwestycyjnych oraz wartość dotychczas poniesionych nakładów. Do protokołu dołączono wydruk zestawienia obrotów i sald poszczególnych kont analitycznych. W protokole nie wskazano jakie dokumenty były przedmiotem weryfikacji, przepisano jedynie salda poszczególnych kont analitycznych prowadzonych do tego konta. Weryfikacja polegająca na przepisaniu z ewidencji księgowej do „Protokołu weryfikacji” nazw i kwot dla danego konta analitycznego nie pozwala na ustalenie stanu rzeczywistego i nie ujawnia żadnych rozbieżności między ewidencją księgową a dokumentami źródłowymi. Ponadto z protokołu weryfikacji wynika, że inwentaryzację ww. składników aktywów przeprowadzono w dniu 7.04.2020 r., tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy, które miało miejsce w dniu 31.03.2020 r.

b/ w dniu 25.03.2020 r. sporządzono protokół z inwentaryzacji zobowiązań ujętych na kontach: 201, 225, 229, 231, 240, 240/3. Do protokołu dołączono wydruki zestawień obrotów i sald poszczególnych kont analitycznych. W przypadku konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” wskazano, że saldo Ma w kwocie 281.465,40 zł jest zgodne z analityką ww. konta prowadzoną wg podziałki klasyfikacji budżetowej, jak również z kartotekami dla poszczególnych kontrahentów. Powyższe świadczy, że konto syntetyczne zostało porównane z kontami analitycznymi. W protokole nie wskazano jakie dokumenty były przedmiotem weryfikacji. Weryfikacja sald powinna być udokumentowana w sposób niebudzący żadnych wątpliwości co do jej przeprowadzenia, jak i rzetelności dokonanych w ten sposób ustaleń. Jej celem jest stwierdzenie czy rzeczywiście posiadane dokumenty potwierdzają istnienie salda oraz czy jest ono realne, poprawnie wycenione i wiarygodne. Weryfikacja wymaga zatem od osób ją przeprowadzających ponownego sprawdzenia wszystkich zapisów księgowych, które wpłynęły na stan (salda) kont, z odpowiednimi dokumentami.

c/ inwentaryzację w drodze weryfikacji salda konta 134 „Kredyty bankowe” i konta 260 „Zobowiązania finansowe” przeprowadzono w dniu 6.04.2020 r., tj. po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu Gminy, które miało miejsce w dniu 30.03.2020 r.

d/ zaniechano przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązań budżetu występujących na kontach 226/VAT „Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT” i 227/VAT „Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT”, które zgodnie z zestawieniem obrotów i sald kont księgi głównej budżetu na dzień 31.12.2019 r. wykazywały następujące salda:
− konto 226/VAT saldo Ma w kwocie 1.467,48 zł,
− konto 227/VAT saldo Ma w kwocie 1.865,28 zł.

Powyższe narusza art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w związku z art. 4 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, z których wynika obligatoryjność przeprowadzania inwentaryzacji, ponieważ prezentowane dane w sprawozdaniu finansowym mogą być wiarygodne tylko wtedy, gdy dane księgowe zostały skonfrontowane ze stanem faktycznym. Dopiero po potwierdzeniu stanu poszczególnych składników majątku i wyjaśnieniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych, ewidencję księgową można uznać za prawidłową, a dane zawarte w sprawozdaniu finansowym za rzetelnie odzwierciedlające rzeczywistość.

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl/temp/zdjecia_art/3653/Kun%C3%B3w_26_2020_K.pdf