CUW a instrukcja inwentaryzacyjna – jedna wspólna czy dla każdej jednostki obsługiwanej osobno?

1720
views

W wystąpieniu pokontrolnym z 9 sierpnia 2021 r. wskazano nastepującą nieprawidłowość: „niewprowadzenie odrębnych zasad (polityki) rachunkowości dla każdej jednostki obsługiwanej, co jest niezgodne z zapisem art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) wskazującym, że każda jednostka powinna posiadać dokumentacje opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości (strony 17-19 protokołu kontroli, akta kontroli Nr 31/21/I/13), Rachunkowość jednostki, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obejmuje m. in. przyjęte zasady rachunkowości, które są ustalane i aktualizowane przez kierownika każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe (art. 10 ust. 2 ustawy). Powierzenie jednostce obsługującej w drodze uchwały całości obowiązków jednostek obsługiwanych z zakresu rachunkowości (art. 10b ust. 2 oraz 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) oznacza w istocie również przekazanie zadań związanych z ustaleniem polityki rachunkowości i utrwaleniem jej w formie pisemnej. W związku z powyższym kierownik jednostki obsługującej powinien ustalić w formie pisemnej odrębne zasady (politykę) rachunkowości dla jednostek obsługiwanych.

Niewątpliwie instrukcja inwentaryzacyjna jest elementem zasad (polityki) rachunkowości, a zatem – analizując powyższe zapisy – w przypadku CUW-ów – należy posiadać odrębną instrukcję inwentaryzacyjną dla każdej z obsługiwanych jednostek. Dodatkowo wydaje się, że nie może to być ta sama instrukcja – różniąca się od innych tylko nazwą jednostki. Instrukcja inwentaryzacyjna musi uwzględniać specyfikę danej jednostki (przykładowo – inny wytyczne są niezbędne w szkole sportowej, a inne w szkole z warsztatami).