Odpowiedzialność kierownika jednostki za inwentaryzację

890
views

Starosta (…) – jako kierownik jednostki – ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości – nie skorzystał z uprawnień wynikających z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2021 r., poz. 217 ze zm.) i nie powierzył odpowiedzialności w formie pisemnej Skarbnikowi Powiatu. Stosownie do zapisów ww. ustawy, kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w (…) określa zadania i kompetencje (w tym: dotyczące nadzoru i kontroli gospodarki finansowej) Skarbnika Powiatu pełniącego funkcję głównego księgowego budżetu sprawującego nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową. Na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych Skarbnika Powiatu ustalono, że spełnia on wymogi określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/235/2765/p-wielunski-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2022-r