Niebieżące ujmowanie środków trwałych – konsekwencje

1619
views

W 2021 r. niebieżąco ujmowano w księgach rachunkowych Urzędu Gminy w Wilamowicach zmiany w stanie środków trwałych na koncie 011 „Środki trwałe” w grupie 0 „Grunty” w związku z nabyciem w 2020 r. z mocy prawa przez Gminę Wilamowice prawa własności nieruchomości w drodze komunalizacji na mocy decyzji Wojewody Śląskiego.
Było to niezgodne z art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1,art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), w związku z zasadami funkcjonowania konta 011 wynikającymi z postanowień załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911z późn. zm.) oraz z zakładowego planu kont, przyjętego w zarządzeniu Nr 99/2010 Burmistrza Wilamowic z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wraz ze zmianami.

Niebieżące ujęcie w księgach rachunkowych ww. nieruchomości dotyczyło 3 działek gruntowych o łącznej wartości 27.668,00 zł nabytych na podstawie 3 decyzji Wojewody Śląskiego. Nabycie ww. nieruchomości ujęto w ewidencji księgowej w 2021 r., tj. z opóźnieniem wynoszącym od 14 do 17 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.
Przyczyną powyższego było przekazanie dowodów OT do Wydziału Finansowego przez pracowników Referatu ds. Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w grudniu 2021 r.

W konsekwencji w bilansie jednostki Urzędu Gminy w Wilamowicach, sporządzonym wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., zaniżono wartość gruntów o łączną kwotę 27.668,00 zł. Bilanse jednostki podpisali p. Marian Trela – Burmistrz Wilamowic i p. Anna Gajda – Skarbnik Gminy.

Powyższe świadczy także o nieprawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., niezgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o rachunkowości oraz § 16 pkt 1 ppkt 4 i § 25 „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Wilamowice”, wprowadzonej zarządzeniem Nr 98/2013 Burmistrza Wilamowic z dnia 29 listopada 2013 r. (ze zmianami). Inwentaryzację gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono na podstawie zarządzenia Nr 93/2020 Burmistrza Wilamowic z dnia 25 listopada 2020 r. W wyniku weryfikacji gruntów nie stwierdzono różnic między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych. W protokole z inwentaryzacji odnotowano zweryfikowanie salda konta 011-00 i stwierdzono, że jest ono realne i poprawnie ustalone. Podpisy na protokole złożyła Komisja weryfikacyjna oraz p. Anna Gajda – Skarbnik Gminy i p. Marian Trela – Burmistrz Wilamowic.

Zadania w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym należało do Inspektora w Referacie ds. Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego (wcześniej zadania te należały do Wydziału Spraw Gospodarczych). Nadzór w tym zakresie sprawował p. Stanisław Gawlik – Zastępca Burmistrza Wilamowic. Zadania w zakresie prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, rozliczanie wyników inwentaryzacji należały do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Anna Gajda – Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Kierownik Wydziału Finansowego.

Źródło: https://riokatowice.bip.net.pl/?a=17277