Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

1659
views

W Dzienniku Ustaw nr 1617 z 2022 r. (z 2 siepnia 2022r.) opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Treść nowelizacji dostępna jest pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000161701.pdf

Jednolity tekst pierwotny: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000099801.pdf (Dz. U. z 2022 r. nr 998)

Przepisy wchodzą w życie z dniem 3 sierpnia 2022 r.

Przepisy przejściowe:
1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w których po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wartość składników rzeczowych majątku ruchomego zagospodarowywanych przez nieodpłatne przekazanie lub dokonanie darowizny miałaby zostać określona według wartości rynkowej na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zagospodarowanie odbywa się w oparciu o wartość początkową tych składników.
2. Termin, o którym mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w odniesieniu do zgłoszeń zamiaru zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, które wpłynęły do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, biegnie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przy czym, w przypadku gdy Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego – termin, o którym mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, biegnie od dnia otrzymania tych wyjaśnień lub dokumentów.
3. Zgłoszenie zamiaru zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, które wpłynęło do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a które nie jest wymagane na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pozostawia bez rozpoznania.