Konto 290

862
views

Na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności” nie ujęto w roku 2021 żadnych operacji związanych z odpisami aktualizującymi należności stosownie do przepisów art. 35b ustawy o rachunkowości (powyższe konto nie wykazywało też żadnych sald), pomimo że występowały przesłanki do ich dokonania.
Natomiast na powyższym koncie ujmowano operacje dotyczące naliczenia odsetek od nieuregulowanych przez zobowiązane podmioty należności zapisami:
a) Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” / Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności” – przypis należnych odsetek na koniec I, II i III kwartału,
b) Wn 290 / Ma 221 – odpis uprzednio przypisanych odsetek na początek II, III i IV kwartału.
Pod datą 31.12.2021 r. odsetki od zaległości przypisano zapisem Wn 221 / Ma 750 „Przychody finansowe”. Powyższy przepis dotyczył również należności podatkowych, w stosunku do ewidencji których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375). Przychody z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych winny być przypisywane na koncie 720 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” stosownie do przepisów powyższego rozporządzenia.
Powyższe działanie było wynikiem tego, że m.in. w opisie do konta 290 w załączniku Nr 4 do zarządzenia Nr OOG.0050.196.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości wskazano:
„Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności.
Na stronie Ma konta 290 – zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności, odsetki kwartalne od zaległości z tytułu należności z tytułu dochodów budżetowych.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.”

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/kategorie/79-2022/artykuly/315-gmina-stare-miasto