Spis z natury… telefonicznie

682
views

Przeprowadzono inwentaryzację w drodze spisu z natury – składników majątku będącego własnością Powiatu, a przekazanego do używania innym jednostkom tj. arkusz o Nr 11/SP/2021 zawierał spis środków trwałych, które znajdowały się w posiadaniu np. OSP Kwilcz (pozycja 16), SPZOZ w Międzychodzie (poz. 11 i 12). Zgodnie z przepisami art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości to jednostka, której powierzono do używania składniki majątkowe stanowiące własność innych jednostek, dokonuje inwentaryzacji tych składników w drodze spisu z natury i powiadamia te jednostki o wynikach spisu.

Powyższe działanie naruszało przepis art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym powierzone kontrahentom własne składniki aktywów inwentaryzuje się drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

W złożonym na tę okoliczność wyjaśnieniu Starosta wskazał:
„Po przeprowadzonej rozmowie z członkami Komisji Inwentaryzacyjnej informuję, że spisu z natury środków trwałych będących własnością Powiatu a znajdujących się w użytkowaniu w innych jednostkach dokonano w sposób telefoniczny. Komisja kontaktowała się z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie inwentaryzacji w poszczególnych jednostkach, dzięki czemu otrzymywała informacje potwierdzające posiadanie poszczególnych środków trwałych.

W najbliższym czasie Komisja wystosuje pisma do jednostek w których znajdują się środki trwałe będące własności Powiatu z prośbą o przeprowadzenie inwentaryzacji tych środków i pisemne potwierdzenie ich stanu.”

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/kategorie/79-2022/artykuly/716-powiat-miedzychodzki?lang=PL