Węgiel…

1003
views

Wystąpienie pokontrolne z 27.06.2023

W grudniu 2022 r. nie ujęto na stronie Ma konta 330/01/01 „Preferencyjny zakup węgla” zmniejszenia stanu węgla: Karlik-Ekogroszek o 1,5 tony i Groszek II o 6 ton o łącznej wartości 9.146,32 zł (cena nabycia – 1.219,51 zł netto za tonę) wynikającej z faktury nr FA 29/12/22 z 30 grudnia 2022 r., z której wynikał rozchód 16,5 tony paliw stałych o łącznej wartości 20.121,91 zł (ujęto jedynie zmniejszenie stanu węgla Orzech o 9 ton o wartości 10.975,59 zł). Powyższe było niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 powołanej ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, tj. w taki sposób, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty. Konsekwencją powyższego było zawyżenie o 9.146,32 zł: sumy bilansowej w bilansie Urzędu według stanu na koniec 2022 r. oraz zysku netto w rachunku zysków i strat Urzędu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. Zdarzenie gospodarcze związane z rozchodem 7,5 tony węgla zostało ujęte w ewidencji księgowej (Wn 401/1/05/01; Ma 330/01) dopiero w trakcie kontroli (na podstawie PK z 30 maja 2023 r.), co było niezgodne z powołanym art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ujęcie powyższego zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych kolejnego roku obrotowego świadczyło również o nierzetelnym przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu paliw stałych składowanych na składach węgla prowadzonych przez dwa zewnętrzne podmioty według stanu na 31 grudnia 2022 r. Z dwóch „Protokołów stanu węgla na dzień 31 grudnia 2022 r. (…)” sporządzonych 2 stycznia 2023 r. przez pracowników Urzędu i przedstawicieli składów węgla wynikało, że na koniec 2022 r. na składach węgla pozostawał węgiel zakupiony przez Gminę w łącznej ilości 23,84 tony (stan ten był zgodny dokumentami źródłowymi (fakturami)). Nie zweryfikowano jednak jego ilości i wartości w księgach rachunkowych – saldo Wn konta 330/01/01 według stanu na 31 grudnia 2022 r. wynosiło 38.219,44 zł (31,34 tony), tymczasem faktycznie na obu składach węgla na koniec 2022 r. znajdowały się 23,84 tony węgla o łącznej wartości 29.073,12 zł. Powyższe świadczyło o naruszeniu art. 26 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 3 pkt 3 powołanej ustawy o rachunkowości, z których wynikało, że celem inwentaryzacji jest ustalenie w sposób udokumentowany rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dany dzień oraz doprowadzenie stanów ewidencyjnych do stanów rzeczywistych (urealnienie sald wykazanych w księgach rachunkowych). Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na porównaniu składników aktywów i pasywów, niezinwentaryzowanych pozostałymi metodami, ujętych w ewidencji księgowej z odpowiednimi dokumentami oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dzialalnosc-kontrolna/wystapienia-pokontrolne/5426-wystapienie-wk-wr-40-22-2023-332

Zobacz również (tekst z 7.12.2022)