28, 30 czy 31 grudnia?

66
views

Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków pieniężnych w postaci gotówki znajdującej się w kasie nr 3 Urzędu Miasta przeprowadzono w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 16.00 według stanu na 31 grudnia 2022 roku. W protokole z inwentaryzacji wskazano, że celem inwentaryzacji było sprawdzenie rzeczywistego stanu gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2022 roku. Należy zauważyć, że czynności inwentaryzacyjne przeprowadzone zostały w dniu 28 grudnia 2022 roku, tj. w dniu poprzedzającym dzień 31 grudnia 2022 roku, co wyklucza możliwość stwierdzenia rzeczywistego stanu gotówki w dniu 31 grudnia 2022 roku. W związku z faktem, iż dzień 31 grudnia 2022 roku przypadał na dzień wolny od pracy (sobota) czynności inwentaryzacji gotówki w kasie nr 3 należało przeprowadzić w dniu 30 grudnia 2022 roku.

Przeprowadzenie inwentaryzacji gotówki w dniu 28 grudnia 2022 roku naruszało art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, gdzie wskazane zostało, że jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

W wyjaśnieniu, złożonym pismem znak: WFK.170.1.32.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku – Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego wskazała: Protokół kasy nr 3 spisany w dniu 28 grudnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku został spisany w dniu 28 grudnia z uwagi na fakt, iż w dniach 29-30 grudnia kasa nr 3 była nieczynna. Zgodnie z zaleceniami, w przypadku gdy 31 grudnia będzie przypadał na dzień wolny od pracy, inwentaryzacje kas w drodze spisu z natury zostaną przeprowadzone w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień 31 grudnia, ze wskazaniem dni, które są wolne od pracy i w których kasy nie będą czynne.

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/241/3141/m-tomaszow-mazowiecki-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2024r