Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych – czyli o nowych wyzwaniach dla sporządzających sprawozdanie finansowe

2750
views

Ustalenie czy w jednostce budżetowej nie występuje konieczność dokonania odpisów aktualizujących jest obowiązkiem każdej jednostki. Co do zasady przeprowadzenie analizy – czy zachodzą przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących dotyczy wszystkich aktywów jednostki budżetowej, a więc należności, środków trwałych, inwestycji, wartości niematerialnych i prawnych czy udzielonych pożyczek.

dotychczasowej praktyce jednostek budżetowych jeżeli już analizowano czy należy dokonać odpisów aktualizujących to skupiano się tylko i wyłącznie na należnościach. Sytuacja diametralnie zmienia się w przypadku sprawozdań za 2018 rok – znowelizowanie rozporządzenie w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych (z 13 września 2017 – Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) zwiększa rangę sprawozdania finansowego jednostki budżetowej, a tym samym obliguje do przeprowadzenia precyzyjnych testów czy posiadane przez jednostkę aktywa nie utraciły swojej wartości.

Praktyczne zdefiniowanie zasad dokonywania odpisów aktualizujących i późniejsze ich ustalenie może nastręczać wielu trudności, w dużej mierze z uwagi na styk co najmniej trzech regulacji w tym zakresie:

– wspomnianego już wcześniej rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych – które wskazuje obowiązek ustalenia przesłanek do dokonania odpisów aktualizujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911),

– zapisów ustawy o rachunkowości – które de facto określają zasady ich ustalania wartości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami),

– Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” – który jest uzupełnieniem zapisów w zakresie odpisów aktualizujących zamieszczonych w ustawie o rachunkowości (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 15).

Dodatkowo należy mieć na względzie zapisy art. 18, ust 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Niestety wykazanie w sprawozdaniu finansowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej jest zagrożone dyscypliną finansów publicznych.

Mając na względzie trudności w prawidłowym dokonaniu odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych, a także ewentualną odpowiedzialność kierowników jednostek i głównych księgowych, w tym również nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku – każda jednostka powinna dokonać reanalizy swoich regulacji wewnętrznych i dostosować je do nowych uwarunkowań.

Szkolenie: http://www.jednostki-budzetowe.pl/odpisy-aktualizujace-w-jednostkach-budzetowych/


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008