Orzeczenie Głównej Komisji Orzekające w sprawie inwentaryzacji (BDF1.4800.45.2019)

1253
views

(…) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 4 lipca i 16 września 2019 r., odwołania Obwinionego (…), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt: NDB-50/Ł/12/2019, którym uznano Obwinionego (…) ‒ pełniącego w czasie naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Wójta Gminy (…), odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.), polegające na zaniechaniu przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.351), poprzez:

‒ przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów na dzień 31 grudnia 2015 r. bez porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, np. księgami wieczystymi, wypisami z ewidencji gruntów, decyzjami komunalizacyjnymi, decyzjami administracyjnymi czy umowami kupna/sprzedaży i zweryfikowania wartości tych gruntów – inwentaryzacja gruntów „została przeprowadzona w oparciu o ewidencję księgową (poprzedni rok kalendarzowy stanowił odniesienie, które zmieniono zgodnie z ewentualnym zakupem lub sprzedażą gruntów w danym roku) – to jest niezgodnie z metodą określoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o rachunkowości (bez porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, bez weryfikacji wartości tych składników),

‒ zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie części gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (inwentaryzacja nie objęła gruntów o powierzchni 21.0315 ha – stanowiących własność Gminy oraz o powierzchni 106,5136 ha będących w samoistnym posiadaniu Gminy (…)), wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r., co stanowiło naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości (…)

oraz wymierzono Obwinionemu karę upomnienia i obciążono kosztami postępowania na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 327,81zł,

orzeka

1. na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440) – zwanej dalej także uondfp uchyla zaskarżone orzeczenie w zakresie dotyczącym wymierzonej obwinionemu kary upomnienia i na podstawie art. 36 ust. 1 uondfp odstępuje od wymierzenia kary;

2. na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 1 uondfp w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie (…)