Inwentaryzacja w bibliotekach szkolnych

14315
views

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo oświatowe inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej przeprowadza się z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574).

Szczegółowe wytyczne inwentaryzacji materiałów bibliotecznych zawiera Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, w szczególności § 30 oraz § 31.

§ 30. 1. Skontrum materiałów polega na:
1) porównaniu zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym materiałów;
2) stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym zbiorów oraz ustaleniu ewentualnych braków.
2. Podstawą przeprowadzenia skontrum mogą być zapisy inwentarzowe z ksiąg inwentarzowych, komputerowych baz danych, katalogów topograficznych i innej dokumentacji, a dla materiałów wypożyczonych poza bibliotekę — karty książki, karty czytelników, rewersy.

§ 31. 1. Skontrum materiałów, do których czytelnicy mają wolny dostęp, przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.
2. W bibliotekach o innym systemie udostępniania niż określony w ust. 1, w których zbiory nie przekraczają 100 tysięcy jednostek ewidencyjnych, skontrum powinno bćç przeprowadzone co najmniej raz na 10 lat. Skontrum można także przeprowadzać częsciami w odniesieniu do części materiałów.
3. W bibliotekach o innym systemie udostępniania niż określony w ust. 1, w których zbiory przekraczają 100 tysięcy jednostek ewidencyjnych, prowadzi się kontrolę materiałów w sposób ciągły.

Sposób pracy komisji został opisany w § 32 oraz § 33.

Zobacz również: