Z kontroli RIO: inwentaryzacja

305
views

W zakresie przeprowadzonej inwentaryzacji według stanu na 31.12.2019 r. stwierdzono naruszenie przepisów art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a mianowicie:

1) Kierownik jednostki nie wydał zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, które winno być dokumentem stosowanym w każdym przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów w drodze spisu z natury, czy weryfikacji sald. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji wydaje corocznie kierownik jednostki na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej. Zgodnie z przepisami art. 4 ust 5 ustawy o rachunkowości Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury. W § 6 Załącznika nr 7 do Zarządzenia nr 12/2017 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 lutego 2017r. – „Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie” wskazano, że przeprowadzenie Inwentaryzacji zarządza kierownik jednostki.
2) W protokołach z inwentaryzacji drogą weryfikacji sald nie zamieszczono daty ich sporządzenia, co uniemożliwiło zweryfikowanie, czy przeprowadzona inwentaryzacja została przeprowadzona w terminie. Naruszało to przepisy art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości w związku z art. 27 ust 1 ustawy o rachunkowości.
3) W protokole weryfikacji sald konta 011 „Środki trwałe” podano stan środków trwałych według grup rodzajowych, nie wskazano na podstawie jakich dowodów źródłowych weryfikowano salda, co naruszało przepisy art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
4) W protokole z weryfikacji 013 „Pozostałe środki trwałe”, 020 „Wartości niematerialne i prawne” ujęto stany sald na początek i na koniec roku 2019, wymieniono dowody dla konta 013 dokumentujące przychody i rozchody środków w ciągu 2019 r. natomiast dla salda konta 020 nie wymieniono dowodów źródłowych na podstawie, których uznano saldo za realne i prawidłowo udokumentowane, co naruszało przepisy art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
5) Przy weryfikacji salda Ma konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” nie podano na podstawie jakich dokumentów źródłowych zweryfikowano saldo ww. konta, co naruszało przepisy art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Całość na http://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28046


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008