Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji – z kontroli RIO

2394
views

1. W zakresie salda konta 020 – Wartości niematerialne i prawne, przedłożony został protokół z weryfikacji salda wartości niematerialnych i prawnych – nie wskazano w nim jednak dokumentacji, przykładowo dowodów źródłowych, potwierdzających posiadanie przez Urząd Miejski w Rzgowie poszczególnych licencji i oprogramowania komputerowego, na podstawie których dokonano ich ujęcia w księgach rachunkowych (np. faktury, rachunki, umowy, dowody OT, bądź protokoły ich przekazania). W protokole podano wyłącznie nazwę programu/licencji, ilość sztuk, cenę jednostkową oraz wartość;

2. Spisem z natury zostały objęte środki, do których dostęp jest znacznie utrudniony, tj. oświetlenie, linie energetyczne np. na wysypisku, sieci wodociągowe, kanalizacje, szambo, chodniki, drogi, nawierzchnie asfaltowe, drogi szlakowe i tłuczniowe, nakładki asfaltowe, place, przebudowa chodnika czy drogi, utwardzenie terenu, placu, zjazdy gospodarcze, skrzyżowanie. Wskazane środki trwałe zostały wyszczególnione na arkuszach spisu z natury. Należy zauważyć, że ww. składniki majątkowe stanowią obiekty, do których dostęp jest utrudniony w szczególności ze względu na kwestie techniczne związane z dokonaniem pomiaru i w związku z tym właściwą metodą ich inwentaryzacji jest porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

3. Mimo posiadania potwierdzenia salda konta 139, w zestawieniu podsumowującym inwentaryzację zaznaczono, że saldo ustalono w drodze weryfikacji.

4. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) podlegają weryfikacji, jednostka dokonała jednak ich inwentaryzacji poprzez spis z natury.

5. Arkusze spisu z natury o numerach 47, 48 i 49 dotyczące budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu, pozycje od 1 do 86 (arkusz nr 47: 1-29, arkusz nr 48: 30-58 i arkusz nr 49: 59-86) były błędnie wypełnione – podsumowania arkuszy nie były przenoszone na następny arkusz, stąd brak ciągłości – każdy arkusz został oddzielnie zsumowany, zamiast jednej łącznej kwoty wynikającej z ww. trzech arkuszy.

6. Jednostka po dokonaniu czynności inwentaryzacyjnych sporządziła błędne rozliczenie końcowe pozostałych środków trwałych – wg załącznika nr 6 do instrukcji inwentaryzacyjnej. Wynikało z niego, że stan faktyczny i ewidencyjny środków trwałych w używaniu – wyposażenie to: 44.385,63 zł, zamiast 443.853,63 zł. Jednostka w przedłożonym wyjaśnieniu (załącznik nr 17 do protokołu kontroli) wskazała iż powyższe stanowiło oczywisty błąd pisarski. Jednak rozliczenie zostało podpisane przez odpowiedniego pracownika, jak również zatwierdzone i sprawdzone przez Skarbnika Miasta, co wykluczyć powinno oczywisty błąd pisarski.

7. Stwierdzono przypadki przeprowadzenia spisu z natury (arkusze spisu z natury oznaczone numerami od 003878 do 003880) w dniu 3 grudnia 2019 roku, tj. w terminie wcześniejszym od wskazanego w zarządzeniu nr 147/2019 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

8. Dokonywano poprawek w arkuszach spisu z natury w sposób niezgodny z wymogami określonymi w art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

9. Spisem z natury nie objęto aktywów obrotowych jednostki w postaci zapasów materiałów na łączną kwotę 923,02 zł, zaewidencjonowanych na koncie 310-2.

10. Czynności inwentaryzacyjne w odniesieniu do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeprowadzono drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, co nie spełniało wymogów w zakresie inwentaryzacji określonych w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, z którego wynika, że ww. metodą inwentaryzuje się aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki, w tym papiery wartościowe w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielone pożyczki, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzone kontrahentom własne składników aktywów. Przedmiotowe zobowiązania winny być zinwentaryzowane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

(26.04.2021)

Źródło: http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2733&cid=139 http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2732&cid=139 http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2729&cid=139 http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2730&cid=139