Inwentaryzacja w sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2020 roku

125
views

W mieście Wałcz (woj. zachodniopomorskie) wprowadzona w dniu 30 września 2019 r. przez Burmistrza
Miasta instrukcja inwentaryzacyjna określała, że inwentaryzację gruntów drogą weryfikacji sald przeprowadza się na
podstawie wybranej 1% próby ilościowej z każdego rodzaju gruntu oraz 100% weryfikacji gruntów, które w danym roku
obrotowym podlegały jakimkolwiek ruchom. W wyniku przyjętych regulacji inwentaryzacją przeprowadzoną według
stanu na koniec 2019 r. objęto jedynie 19 działek o łącznej pow. 69,7205 ha (7,40% łącznej powierzchni gruntów
gminnych) i wartości ewidencyjnej 2 350,4 tys. zł, zaś inwentaryzacją nie objęto nieruchomości niezabudowanych
o wartości ewidencyjnej 233 153,4 tys. zł.

W mieście i gminie Debrzno (woj. pomorskie) nie objęto inwentaryzacją dokonaną metodą spisu z natury
(przeprowadzoną według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.) 17 składników majątkowych (budowli oraz obiektów małej
architektury, do których dostęp nie był utrudniony) o łącznej wartości 754,7 tys. zł. Składniki te zinwentaryzowano drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.

Kontrola wykazała, że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie została przeprowadzona inwentaryzacja aktywów
i pasywów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grucie (woj. kujawsko-pomorskie).
W oświadczeniu z dnia 17 września 2020 r. Dyrektor jednostki, stwierdził ponadto, że nie jest mu wiadome, kiedy była
przeprowadzona poprzednia inwentaryzacja majątku jednostki.

Nie przeprowadzono inwentaryzacji Samorządowego Zakładu Budżetowego w Dominowie (woj. wielkopolskie)
w związku z likwidacją tej jednostki z dniem 30 czerwca 2019 r. i przekształceniem jej w spółkę prawa handlowego pn.
„Zakład Usług Komunalnych w Dominowie”.

W Urzędzie Miasta Otwocka (woj. mazowieckie) nierzetelnie przeprowadzono inwentaryzację środków
pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., skutkiem czego nie
została ustalona i rozliczona różnica inwentaryzacyjna w wysokości 19 tys. zł.

Źródło: https://rio.gov.pl/download/attachment/96/sprawozdanie_za_2020_r.pdf


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008