Inwentaryzacja należności objętych odpisami aktualizującymi

740
views

W 2020 r. nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację w drodze weryfikacji należności wymagalnych z tytułu zaległych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego mienia Skarbu Państwa, czynszu dzierżawnego mienia Miasta Bielska-Białej oraz bezumownego korzystania z mienia Miasta Bielska-Białej ujętych na koncie 221 – należności budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r. poprzez brak potwierdzenia należności z podmiotami prowadzącymi księgi rachunkowe oraz brak porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi dotyczącymi dłużników Miasta Bielska-Białej, będących osobami prawnymi i fizycznymi, których zaległe należności stanowiły część salda ww. konta. Salda kont powyższych rozrachunków porównano z odpisami aktualizującymi. Tak przeprowadzona inwentaryzacja należności nie pozwoliła na ustalenie realnych sald tych kont.
Naruszono tym art. 26 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 395 z późn. zm.). Na podstawie przywołanych przepisów, należności od podmiotów prowadzących księgi rachunkowe należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia salda, a należności od podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych należy zinwentaryzować drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

W trakcie inwentaryzacji należności cywilnoprawnych nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych, pomimo:

  • braku dokumentacji dotyczącej windykacji i egzekucji w aktach sprawy dłużników o numerach kart kontowych: 009501, 10451, 011317, 435781, 017364, 008516, 008626, 15132210;
  • wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców KRS na dzień 31 grudnia 2019 r. dłużników o numerach kart kontowych: 008514, 008516, 009501, 008657; w aktach sprawy brak było także dokumentacji świadczącej o podjęciu czynności celem zaspokojenia wierzytelności Miasta Bielska-Białej na podstawie art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Ww. należności na dzień 31 grudnia 2019 r. zinwentaryzowane zostały w drodze weryfikacji przez pracownika Wydziału Nieruchomości i zatwierdzone zostały przez Naczelnika tego Wydziału, co potwierdzono na wydrukach z rejestrów: UWG, UVG, UWS, DVG, DZG, DVS, DZS, SCZ, SPW, DBG, DBG, DVG, DVS, DBS. Umieszczono adnotację: „zinwentaryzowano salda na dzień 31 grudnia 2019 r.- salda zgodne z odpisem aktualizującym”.
Z dokumentu pn. „zestawienie należności do potwierdzenia/weryfikacji salda na dzień 31 grudnia 2019 r.” w notatkach przy dłużnikach wskazano informacje o upadłości. Należności od dłużników, których salda objęto kontrolą na dzień sporządzenia bilansu Urzędu Miejskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., nadal widniały na kartach kontowych.
Ponadto w trakcie inwentaryzacji w drodze weryfikacji przeprowadzonej na dzień 31 grudnia 2019 r. nie ustalono, że należności publicznoprawne od dwóch podmiotów z tytułu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego są przedawnione, tym samym salda kont analitycznych są nierealne w tym zakresie.

Źródło: https://riokatowice.bip.net.pl/?a=15391