Ewidencja księgowa związana z odpisami aktualizującym w jednostkach budżetowych

2195
views

Wartości niematerialne i prawne  

1a. Utworzenie odpisu aktualizującego wartości niematerialnych i prawnych Wn 761 / Ma 074

1b. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialnych i prawnych Wn 074 / Ma 760

Środki trwałe

1a. Utworzenie odpisu aktualizującego środki trwałe Wn 761 / Ma 074

1b. Rozwiązanie odpisu aktualizującego środki trwałe Wn 074 / Ma 760

Środki trwałe w budowie

1a. Utworzenie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie Wn 761 / Ma 074

1b. Rozwiązanie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie Wn 074 / Ma 760

Udziały/akcje

1a. Utworzenie odpisu aktualizującego udziały/akcje Wn 751 / Ma 073

1b. Rozwiązanie odpisu aktualizującego udziały/akcje Wn 073 / Ma 750

Zapasy

1a. Utworzenie odpisu aktualizującego zapasy Wn 761/ Ma 390

1b. Rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy Wn 390/ Ma 760

Należności

1a. Utworzenie odpisu aktualizującego należności Wn 761 / Ma 290

1b. Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności Wn 290 / Ma 760

2a. Utworzenie odpisu aktualizującego na naliczone odsetki od należności Wn 751/ Ma 290

2b. Rozwiązanie odpisu aktualizującego na naliczone odsetki od należności Wn 290 / Ma 750

3a. Utworzenie odpisu aktualizującego należności dotyczących rozchodów budżetów państwa, środków europejskich i jednostek samorządu terytorialnego Wn 962 / Ma 290

3b. Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności dotyczące rozchodów budżetów państwa, środków europejskich i jednostek samorządu terytorialnego Wn 290 / Ma 962

4a. Utworzenie odpisu aktualizującego należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw Wn 851 lub 853 / Ma 290

4b. Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności dotyczące funduszy tworzonych na podstawie ustaw Wn 290 / Ma 851 lub 853

5. Wykorzystanie utworzonego wcześniej odpisu aktualizującego w przypadku spisania należności Wn Zespół 2 / Ma 290

Plan kont zgodnie z § 19 ust 1, pkt 3 i załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

073 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

074 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe /brak konta w załączniku nr 3/

290 – Odpisy aktualizujące należności

390 – Odpisy aktualizujące zapasy /brak konta w załączniku nr 3/

750 – Przychody finansowe

751 – Koszty finansowe

760 – Pozostałe przychody operacyjne

761 – Pozostałe koszty operacyjne

851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

853 – Fundusze celowe

962 – Wynik na pozostałych operacjach /konto dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego – załącznik nr 2/