Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji – teren niestrzeżony, obce środki trwałe, oświadczenia, weryfikacja

51
views

W zakresie inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 31.12.2020 r. stwierdzono nieprawidłowości naruszające przepisy art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości, a mianowicie:

a) Nie przeprowadzono inwentaryzacji w formie spisu z natury środków trwałych (innych niż nieruchomości i środki trwałe trudno dostępne) znajdujących się na terenach niestrzeżonych. Z ustaleń kontroli wynika, że ostatni raz ich spis został przeprowadzony w ramach inwentaryzacji przeprowadzonej za rok 2019 r. Powyższe stanowiło naruszenie przepisów art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. W powyższym zakresie wskazać należy, że celem dotrzymania terminów inwentaryzacji o jakich mowa w art. 26 ustawy o rachunkowości, raz na 4 lata można przeprowadzać inwentaryzację jedynie w zakresie nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie.

b) Inwentaryzacją metodą spisu z natury nie zostały objęte znajdujące się w jednostce składniki aktywów powierzone jej do używania, stanowiące własność innych jednostek, co stanowiło naruszenie art. 26 ust. 2 ustawy rachunkowości. Z ustaleń kontroli wynika, że składniki powierzone jednostce do używania nie zostały objęte spisem z natury również w ramach inwentaryzacji za rok 2019 podczas której przeprowadzono spis z natury własnych aktywów o jakich mowa w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

c) Zespół spisowy dokonujący spisu z natury gotówki i druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie nie pobrał od osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone składniki majątku objęte spisem oświadczeń, o których mowa w § 16 i § 17 ust. 5 pkt 2 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 44.2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2015 r.

d) Nie udokumentowano przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników na dzień 31.12.2020 r. w zakresie sald:

− kont Urzędu Gminy:

➢ 011 „Środki trwałe”, które na dzień 31.12.2020 r. wykazywało saldo Wn w kwocie 41.769.651,95 zł (w ramach inwentaryzacji za rok 2020 nie przeprowadzano spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych),

➢ 013 „Pozostałe środki trwałe”, które na dzień 31.12.2020 r. wykazywało saldo Wn w kwocie 989.525,00 zł,

➢ 071 „Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych”, które na dzień 31.12.2020 r. wykazywało saldo Ma kwocie 18.862.924,22 zł,

➢ 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”, które na dzień 31.12.2020 r. wykazywało saldo Ma kwocie 1.036.272,05 zł,

➢ 240 „Pozostałe rozrachunki” w zakresie rejestru „Wadia i Kaucje”, które na dzień 31.12.2020 r. wykazywało saldo Wn w kwocie 111,00 zł i saldo Ma kwocie 96.011,82 zł,

➢ 240 „Pozostałe rozrachunki” w zakresie rejestru „Koszty kształcenia”, które na dzień 31.12.2020 r. wykazywało saldo Ma kwocie 0,45 zł,

➢ wszystkich kont zespołu 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

− kont budżetu:

➢ 960 „Skumulowane wyniki budżetu”, które na dzień 31.12.2020 r. wykazywało saldo Ma w kwocie 16.776,90 zł,

➢ 961 „Wynik wykonania budżetu”, które na dzień 31.12.2020 r. wykazywało saldo Ma w kwocie 110.568,96 zł.

co stanowiło naruszenie art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=29066