Weryfikacja konta 080

2047
views

(…) protokołu z weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” gdzie nie podano wykazu dokumentów wykorzystanych przy jego weryfikacji, jak również nie wskazano czy znajdują się na koncie nakłady, które np. nie przyniosły efektu gospodarczego. Do protokołu załączono kserokopie dokumentów źródłowych (faktur) dotyczące nakładów poniesionych w 2020 roku, natomiast nie załączono dokumentów dotyczących pozostałych nakładów składających się na saldo powyższego konta. Niemniej w trakcie czynności kontrolnych jednostka sporządziła zestawienie dotyczące wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne ze wskazaniem dokumentów źródłowych. Ze sporządzonego zestawienia wynika, że wszystkie nakłady ujęte na koncie 080 dotyczą zadań inwestycyjnych będących w trakcie realizacji (…)

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=29369