Ministerstwo Finansów dostosowało swoją instrukcję inwentaryzacją do stanowiska w sprawie weryfikacji z odpowiednimi dokumentami środków trwałych, w latach, w których nie przypada termin ich spisu z natury

1844
views

W opublikowanym 21 stycznia 2022 r. Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów znajduje się tekst jednolity znowelizowanego zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Finansów /części budżetu
państwa: 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa, 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego i 84 − Środki własne Unii Europejskiej/
(Dz.Urz.Min.Fin. nr 4 z 2022 r.).

W załączniku nr 2 w/w dokumentu pt. „Szczegółowe zasady inwentaryzacji w Ministerstwie Finansów” w pkt 14, dodano pkt 4 o następujące treści: „4) w latach, w których nie przeprowadza się inwentaryzacji w drodze spisu z natury – składniki majątkowe, o których mowa w pkt 1 i 2 – w drodze porównania danych ewidencyjnych z dokumentami” (str. 143).

Obecna treść pkt 14 to:

  1. Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 15 pkt 2 i 3:
    1) co 4 lata – w drodze spisu z natury znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, jak również obce składniki majątkowe (będące własnością jednostek zewnętrznych) powierzone MF do użytkowania;
    2) co 2 lata – w drodze spisu z natury znajdujące się na terenie strzeżonym zapasy materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową;
    3) co rok – pozostałe składniki aktywów i pasywów;
    4) w latach, w których nie przeprowadza się inwentaryzacji w drodze spisu z natury – składniki majątkowe, o których mowa w pkt 1 i 2 – w drodze porównania danych ewidencyjnych z dokumentami.

Jest to nowy wymóg w stosunku do zapisów zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej w MF od 2019 rok (zobacz)

Stanowisko w tej sprawie ukazało się na stronach MF w lutym 2021 roku https://inwentaryzacja.info.pl/2021/02/czy-w-roku-w-ktorym-nie-przypada-termin-inwentaryzacji-srodkow-trwalych-na-terenie-strzezonym-nalezy-dokonac-inwentaryzacji-tych-srodkow-w-formie-weryfikacji/

Bezpośrednio po opublikowaniu w/w stanowiska wyraziłem swoje krytyczne zdanie: https://inwentaryzacja.info.pl/2021/02/weryfikacja-z-odpowiednimi-dokumentami-czyli-dlaczego-wszyscy-jestesmy-na-minie/

a także: https://inwentaryzacja.info.pl/2022/01/weryfikacja-z-odpowiednimi-dokumentami-srodkow-trwalych-w-latach-w-ktorych-nie-przypada-ich-spis-z-natury/