Weryfikacja z odpowiednimi dokumentami środków trwałych w latach, w których nie przypada ich spis z natury

1871
views

Kolejny przykład pokazujący, że przeprowadzenie weryfikacji z odpowiednimi dokumentami środków trwałych, w latach, w których nie przeprowadza się ich spisu z natury, jest obowiązkowe.

W tej kwestii w lutym 2021 r. wypowiedziało się Ministerstwo Finansów https://inwentaryzacja.info.pl/2021/02/czy-w-roku-w-ktorym-nie-przypada-termin-inwentaryzacji-srodkow-trwalych-na-terenie-strzezonym-nalezy-dokonac-inwentaryzacji-tych-srodkow-w-formie-weryfikacji/ w zakresie którego wyrażałem kilkukrotnie krytyczne zdanie np. https://inwentaryzacja.info.pl/2021/02/weryfikacja-z-odpowiednimi-dokumentami-czyli-dlaczego-wszyscy-jestesmy-na-minie/ czy to podczas XIII Forum Finansów Publicznych https://inwentaryzacja.info.pl/2021/12/niech-pozytywny-przyklad-idzie-z-gory-czyli-refleksje-po-xiii-forum-finansow-publicznych/)

Piotr Rybicki

Treść wystąpienia pokontrolnego opublikowanego 4 stycznia 2022 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu: „Rozchód środka trwałego – sprzedanej w dniu 24 września 2019 r. nieruchomości gruntowej nr 250/5 AM-3 (obręb Stępin) – został ujęty w ewidencji księgowej konta 011/0 Grunty 7 sierpnia 2020 r. (po stronie Ma), tj. w dniu sporządzenia dokumentu LT nr 31/2020. Sporządzenie dowodu księgowego ponad 10 m-cy od sprzedaży tej nieruchomości spowodowało ujęcie przedmiotowego zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych w innym okresie sprawozdawczym, co stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 powołanej ustawy o rachunkowości.
Powyższe świadczy o przeprowadzeniu inwentaryzacji w drodze weryfikacji wg stanu na dzień 31grudnia 2019 r. sald kont: 080 „Środki trwałe w budowie” i 011 „Środki trwałe”, niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (nierzetelnie) ponieważ w jej trakcie nie ustalono rzeczywistego stanu aktywów na koncie 011 oraz 080. Stanowiło to naruszenie:

  • przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy o rachunkowości, z którego wynika, że jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację gruntów oraz wymienionych w tym przepisie aktywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników,
  • zapisów § 11 ust. 1, ust. 5 pkt 2 i 7 instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia Wójta nr 270/2016 z 12 września 2016 r., z którego wynika, że inwentaryzacji metodą weryfikacji przez porównanie z danymi wynikającymi z dokumentów dokonują wyznaczeni pracownicy Wydziału Finansów Publicznych, według stanu na 31 grudnia roku obrotowego. Przeprowadzenie weryfikacji obejmuje w szczególności środki trwałe, które w danym roku nie są inwentaryzowane drogą spisu z natury – sprawdzenie poprawności ujęcia przychodów i rozchodów, porównanie z posiadaną dokumentacją (np. akt własności, umowy zakupu, faktury) oraz środki trwałe w budowie (w tym ulepszenia) – sprawdzenie kompletności zapisów w ewidencji z fakturami wykonawców oraz rozliczeń z faktycznym zaawansowaniem prac.”

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dokumenty/wystapienia_pokontrolne/2021/406K042K21.pdf