Powierzone kontrahentom własne środki trwałe – jak inwentaryzować

1111
views

W 2019 r. powierzone kontrahentom własne środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe Urzędu Miejskiego w Kłobucku zinwentaryzowano drogą spisu z natury, czym naruszono art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, inwentaryzacji powierzonych kontrahentom własnych środków trwałych dokonuje się drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu.

Z ww. przepisów wynika, że jednostki winny przeprowadzić inwentaryzację we własnym zakresie, jednocześnie powiadamiając właściciela środków trwałych i pozostałych środków trwałych o wynikach tej inwentaryzacji. Ponadto, stosownie do zapisów § 2 ust. 2 lit. d Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej na podstawie zarządzenia Nr 98/FK/2012 Burmistrza Kłobucka z dnia 11 września 2012 r., powierzone innym jednostkom własne składniki aktywów inwentaryzuje się drogą uzyskania potwierdzeń prawidłowości ich stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki (pisemna informacja od jednostki).

Inwentaryzację drogą spisu z natury własnych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych o łącznej wartości 161.490,25 zł, powierzonych do korzystania ochotniczym strażom pożarnym, przeprowadzono w siedzibach tych podmiotów: w Kamyku, Kłobucku, Libidzy, Łobodnie, Nowej Wsi oraz Szkole Podstawowej w Kłobucku przy ul. Witosa (arkusze spisu z natury nr 66, 69, 70).

Inwentaryzację przeprowadzili członkowie komisji inwentaryzacyjnej powołanej zarządzeniem Nr FK.120.96.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i terminu przeprowadzenia spisu z natury składników majątku. Arkusze spisu z natury zostały podpisane przez członków komisji inwentaryzacyjnej oraz wycenione przez pracownika Wydziału Finansowego.

Źródło: https://riokatowice.bip.net.pl/?a=16774