Inwentaryzacja – najnowsze nieprawidłowości

501
views
  • czynności inwentaryzacyjne w odniesieniu do zobowiązań z tytułu kredytów (konto 134 „Kredyty bankowe” – saldo Ma 27.080.728,51 zł) przeprowadzono drogą otrzymania od banków potwierdzeń sald, zamiast drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników,
  • inwentaryzacja salda konta 011 „Środki trwałe” – grupa 0 Grunty i grupa 2 Budowle nie została przeprowadzona we właściwy sposób, bowiem w sporządzonych Protokołach wskazano wartość gruntów i budowli ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (4.321.530,68 zł i 61.594.179,82 zł) oraz wyszczególniono wszystkie mające miejsce w 2020 r. zmiany w zakresie gruntów – zwiększenia na kwotę ogółem 95.066,08 zł i zmniejszenia na kwotę ogółem 38.929,04 zł oraz w zakresie budowli – zwiększenia na kwotę ogółem 20.387.211,41 zł. Nie dokonano natomiast porównania danych rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
  • w Protokole nie odniesiono się do wszystkich gruntów i budowli stanowiących saldo konta 011 dla grupy 0 i grupy 2 na dzień 31.12.2020 r., nie wskazano dokumentów, na podstawie których dana nieruchomość została przyjęta na stan mienia gminnego i środków trwałych wraz z datą jego przyjęcia (np. decyzje Wojewody, odpisy aktów notarialnych, umowy, wyciągi z ksiąg wieczystych, dokumentów OT itp.), czy dany środek istnieje, czy jednostka dysponuje dokumentami stwierdzającymi prawo własności do danego środka. Udokumentowanie inwentaryzacji odnosi się tylko do gruntów i budowli, wobec których dokonywano zmian w 2020 r., co oznacza, iż przeprowadzona inwentaryzacja nie została powiązana z zapisami ksiąg rachunkowych oraz należycie i wyczerpująco udokumentowana.
  • inwentaryzacja należności i zobowiązań konta rozrachunkowego 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” wg analityki: 221-03 użytkowanie wieczyste gruntu (saldo Ma 5.243,09 zł), 221-09 opłata za korzystanie z przystanków (saldo Wn 4.165,18 zł), 221-22-01-136 opłata targowa (saldo Wn 324,40 zł), 221-22-01-140 podatki osoby fizyczne i prawne (Wn 450.288,13 zł), 221-45 rezerwacja (saldo Wn 4.351,87 zł), 221-51 opłata za gospodarowanie odpadami (saldo Wn 377.324,32 zł) i konta 225-13 „Rozrachunki z budżetami – podatek VAT” (saldo Ma 4.397,93 zł) nie została właściwie przeprowadzona oraz należycie i szczegółowo udokumentowana, bowiem w protokołach nie wskazano poszczególnych dowodów księgowych, na podstawie których dokonano weryfikacji, nie wskazano dłużników, nie wyjaśniono czego/kogo dokładnie salda dotyczą, jedynie wpisano nazwy należności wg tytułów wraz z saldem ogółem oraz załączano zestawienia obrotów i sald na koniec 2020 r. konta 221 i 225 wg analityki. Ponadto w zakresie podatków i opłaty za odpady komunalne w Protokołach z weryfikacji wskazano tylko salda Wn, podczas gdy ze sprawozdania Rb-27S Urzędu i ewidencji podatkowej i opłat wynikają nadpłaty, tj. w podatku od nieruchomości od os. fizycznych nadpłata wynosi 622,13 zł, w podatku rolnym od os. fizycznych – 727,10 zł, w podatku leśnym od os. fizycznych – 138,55 zł, dla opłaty od odpadów komunalnych – 14.680,72 zł.
  • inwentaryzacja sald kont budżetu 226 „Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT” (226-001 Urząd, 226-009 Zespół Szkół Ogólnokształcących, 226-012 Szkoła Podstawowa w Pawłowicach) i 227 „Rozliczenie z US z tytułu podatku VAT” (227-002) nie została przeprowadzona w sposób właściwy, ponieważ wskazuje na salda wynikające z ewidencji księgowej tych kont (konto 227-002- saldo Ma 1,30 zł, 226-001 – saldo Ma 133.246,98 zł, 226-009 – saldo Ma 164,15 zł i 226-012 – saldo Wn 110,05 zł), natomiast nie wyjaśnia czego salda dotyczą. Weryfikacja nie została powiązana w żaden sposób z dokumentami źródłowymi, tzn. salda nie znajdują odzwierciedlenia w dokumencie JPK Gminy za grudzień 2020 r. oraz w rozliczeniach jednostek podległych i wykonanych operacjach, bowiem w księgach rachunkowych ww. konta wykazywały nierealne salda
  • ponadto nie dokonano inwentaryzacji salda konta 226-007 prowadzonego dla rozliczeń z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, bowiem z ewidencji księgowej wynika obustronne saldo 0,00 zł, podczas gdy faktycznie OSiR na koniec 2020 r. zgodnie z deklaracją VAT-7 posiada nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie 20.533,10 zł.

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl/Artykul-Wystapienie-z-dnia-20220414,3794.html