Jedno zarządzenie dla wszystkich jednostek w Gminie? Niestety nie…

1118
views

Wójt Gminy Gniezno wydał m.in. następujące zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji:
a) zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Gniezno,
b) zarządzenie Nr 83A/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Gniezno i jednostkach podległych,
c) zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej inwentaryzacji składników majątkowych: Urzędu Gminy Gniezno, OSP Mnichowo, OSP Modliszewo, OSP Strzyżewo Smykowe, OSP Zdziechowa, świetlic wiejskich.
Zarządzenia Nr 83/2020 i Nr 83A/2020 wskazane powyżej dotyczyły zarówno inwentaryzacji przeprowadzonej w Urzędzie Gminy jak również w podległych jednostkach co było niezgodne z przepisami art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, który wskazuje, że co do zasady kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości jednostce obsługującej powyższa odpowiedzialność spoczywa na kierowniku jednostki obsługującej. W przypadku Gminy Gniezno Urząd Gminy nie pełnił funkcji jednostki obsługującej dla jednostek organizacyjnych Gminy.
Brak było również podstaw do wydania zarządzenia Nr 39/2021 (w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach OSP) jak również do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia ujętego w ewidencji księgowej Urzędu Gminy, a przekazanego do używania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych metodą spisu z natury. Działanie to było niezgodne z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym powierzone kontrahentom własne składniki aktywów inwentaryzuje się drogą otrzymania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. W związku z powyższym to Ochotnicze Straże Pożarne jakim powierzono majątek Gminy winny dokonać ich spisu oraz powiadomić Gminę o jego wyniku.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=29732