Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów

851
views

Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów według stanu na dzień 31.12.2021 r., co stanowi naruszenie przepisów określonych w art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Inwentaryzacja nie doprowadziła do ujawnienia operacji polegających na dokonaniu podziału działki nr 1 w Hucisku (obręb geodezyjny Kwaśniów Górny) na działki nr 1/1 (pow. 0,0170 ha) i nr 1/2 (o pow. 0,186 ha), jak również sprzedaży działki nr 1/1 w Hucisku w dniu 28.04.2021 r.
Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja powinna doprowadzić do ujawnienia ww. zdarzeń w roku ich wystąpienia i skutkować ich ujęciem w księgach rachunkowych tego samego roku.

Wniosek pokontrolny nr 12 – Przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), celem rzetelnego ujawnienia różnic między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych, a następnie ich wyjaśnienia i rozliczenia w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji stosownie do wskazań ujętych w art. 27 ust. 2 ww. ustawy.

Źródło: http://bip.krakow.rio.gov.pl/?a=7767