Przyczyną nieprawidłowego udokumentowania czynności inwentaryzacyjnych, według wyjaśnień, był brak doświadczenia pracowników spowodowany zmianami kadrowymi w Urzędzie

398
views

Nieprawidłowe udokumentowanie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2020 r. drogą spisu z natury poprzez sporządzenie wydruków z programu „Środki trwałe” zamiast spisania na arkuszach spisu z natury, których wzór i zawartość zostały określone w „Instrukcji inwentaryzacyjnej”, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowal Nr 34/10 z dnia 5 października 2010 r. (strony 38-40 protokołu kontroli),

Burmistrz Miasta Kowal zarządzeniem Nr 31/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie inwentaryzacji zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. W treści zarządzenia określono, m.in. skład powołanego zespołu spisowego oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury.

Kontrola wykazała, iż czynności inwentaryzacyjne udokumentowano jedynie poprzez sporządzenie wydruków z programu „Środki trwałe” autorstwa firmy Infosystem T. i R. Groszek. Natomiast zgodnie z obowiązującą „Instrukcją inwentaryzacyjną”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowal Nr 34/10 z dnia 5 października 2010 r. przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury należało udokumentować na arkuszach spisu z natury, który winien zawierać co najmniej: nazwę jednostki, nazwę pola spisowego, numer kolejnego arkusza spisowego, określenie rodzaju inwentaryzacji, datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, imiona i nazwiska zespołu spisowego oraz ich podpisy, imię i nazwisko osoby, której powierzono składniki majątku oraz jej podpis, imiona i nazwiska oraz ich podpisy osób współodpowiedzialnych za składniki majątku, szczegółowe określenie składnika majątku, w tym symbol identyfikujący, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, numery pozycji arkusza spisowego.

Przyczyną nieprawidłowego udokumentowania czynności inwentaryzacyjnych według wyjaśnień Burmistrza Miasta Kowal był brak doświadczenia pracowników spowodowany zmianami kadrowymi w Urzędzie Miasta Kowal.

Odpowiedzialność za powyższe, na mocy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ponosi Burmistrz Miasta Kowal.

Źródło: http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?a=19443