Nieterminowe, z opóźnieniem, w innym okresie sprawozdawczym – publikacja na łamach dwutygodnika „Wspólonta”

293
views

Jednostki budżetowe, jako jednostki zobligowane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, zobowiązane są do terminowego, tj. we właściwych okresach sprawozdawczych, ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich zdarzeń, które nastąpiły w danym okresie. Wynika to bezpośrednio z zapisów art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości (w brzmieniu: „do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym”), w powiązaniu z § 26 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w brzmieniu: „okresem sprawozdawczym jest miesiąc”).

Więcej w nr 16/2022 dwutygodnika Wspólnota