Inwentaryzacja za 2022 rok – wyzwania

848
views

Inwentaryzacja za 2022 rok – wyzwania

Autor: Piotr Rybicki

Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki ma na celu ustalenie ich stanu ilościowego (istnienia) i jakościowego (przydatności i ew. utraty wartości). Przeprowadza się ją na określony dzień, z reguły bilansowy, drogą spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, uzgodnienia sald należności i zobowiązań jednostki, a gdy z uzasadnionych przyczyn nie jest to możliwe – drogą weryfikacji.

Inwentaryzacja pozwala potwierdzić i urealnić stany wykazywane w księgach rachunkowych. Zależnie od ryzyka wykazania w księgach nieprawidłowych danych o stanie aktywów i pasywów częstotliwość i data ich inwentaryzacji mogą być różnicowane (por. uor rozdz. 3 „Inwentaryzacja”).

Ze względu na znaczenie inwentaryzacji dla zapewnienia wiarygodności informacji wynikających z zapisów ksiąg rachunkowych, wykazywanych przede wszystkim w sprawozdaniu finansowym:

  • stanowi ona integralną część rachunkowości jednostki (art. 4 ust. 3 pkt 3 uor),
  • jej przeprowadzenie jest obowiązkowe,
  • za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiada kierownik jednostki, bez względu na to, komu zostało powierzone prowadzenie rachunkowości (art. 4 ust. 5 uor).

(…)

Inwentaryzacja, a zwłaszcza spis z natury to czynności wykonywane sporadycznie, dodatkowo, poza bieżącą, rutynową działalnością. Generują one dodatkowe koszty. Ich wysokość jest jednakowa bez względu na to, czy inwentaryzację przeprowadza się dobrze, czy źle. Dlatego warto zadbać, by te dodatkowe koszty przyniosły oczekiwane korzyści, a patrząc szerzej – by sprostać opisanym wyzwaniom. Rzetelnie i sprawnie przeprowadzona inwentaryzacja nie tylko zwiększa wiarygodność sprawozdania finansowego, ale – przede wszystkim – uwiarygadnia wartość stojącego do dyspozycji jednostki majątku, a dzięki temu pozwala bardziej efektywnie prowadzić działalność.

Pełna treść publikacji na https://rachunkowosc.com.pl/inwentaryzacja-za-2022-rok-wyzwania