Odpisy aktualizujące należności w praktyce

1259
views

1.

Na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności” nie była ujęta równowartość odsetek uwidocznionych na koncie 221, naliczonych od zaległości spółki z o.o. „Czyścioch” (w upadłości likwidacyjnej) po dniu 31 lipca 2018 r. – łączna kwota odpisu wynosiła 140.030,12 zł; odpisem aktualizującym objęta była całość należności głównych od tego dłużnika z tytułu podatku od nieruchomości i dzierżawy, zatem naliczone od nich odsetki także spełniały przesłanki objęcia odpisem na podstawie przepisów art. 35b ustawy o rachunkowości; na koncie 290 nie zaksięgowano odsetek w łącznej wysokości 29.976,21 zł (w tym odsetki podatkowe 16.431 zł i odsetki od dzierżawy 13.545,21 zł). W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, w czerwcu 2022 r., syndyk uregulował należności główne z podatku od nieruchomości i z dzierżawy w łącznej wysokości 109.591,03 zł i odsetki w kwocie 4.056,49 zł. Według złożonych wyjaśnień do uregulowania z tej zaległości pozostała część odsetek i koszty postępowania

2.

Na koncie 290 ujęta była kwota odpisu aktualizującego w wysokości 24.104,59 zł dotycząca należności przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 maja 2016 r. Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Jedwabnem; kwota tego odpisu została ustalona na dzień 31 lipca 2018 r. i od tamtej pory nie uległa zmianie. Kontrola wykazała, że omawiana kwota odpisu aktualizującego nie posiada odniesienia w odpowiednim saldzie należności na koncie 221 – w księgach widnieje zatem odpis aktualizujący nieistniejące w księgach należności, co nakazuje ocenić to saldo jako nierealne. Jak wynika z wyjaśnienia Skarbnika Gminy Niestety nie jestem w stanie określić powodu braku w ewidencji księgowej w/w należności. Pracownik, który dokonał wyksięgowania w/w należności przeszedł na emeryturę. W momencie dokonania odpisu tych należności ich faktyczny stan wynosił 19.971,87 zł. Brak mi wiedzy dlaczego należności te nie są dochodzone. Odpisu dokonano w dniu 29.11.2019 r. Mając na uwadze treść wyjaśnienia niezbędne jest zweryfikowanie podstaw wyksięgowania należności z konta 221. Nie może bowiem istnieć stan, w którym odpisem aktualizującym na stronie Ma konta 290 objęte są należności nie ujęte po stronie Wn żadnego konta rozrachunkowego.

3.

Zasady funkcjonowania konta 290 „Odpisy aktualizujące należności” w zakładowym planie kont Urzędu nie wykazują związku z przepisami art. 35b ustawy o rachunkowości określającymi przesłanki dokonywania odpisów aktualizujących. Przewidziano mianowicie, że aktualizacji dokonuje się w 100% wartości dla tych odsetek i należności głównych, których termin płatności upłynął na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Źródło: https://bip.bialystok.rio.gov.pl/kategorie/177-2022/artykuly/234-wystapienia-pokontrolne-2022