Pozostały środek trwały o wartości powyżej 10 tys. zł

1474
views

W trakcie kontroli stwierdzono ujęcie na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” zakupionego w dniu 10.12.2021 r. na podstawie faktury VAT Nr 21/04549 projektora za kwotę 11.001,12 zł. Według zasad funkcjonowania kont wynikających z załącznika do zarządzenia Nr AO.120.28.2021 w sprawie zakładowego planu kont dla jednostki i dla budżetu oraz z § 10 załącznika do zarządzenia Nr AO.120.27.2021 Starosty Nowotomyskiego z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł należało ewidencjonować na koncie 011 „Środki trwałe” oraz umarzać stopniowo.

Z wyjaśnień złożonych przez Główną Księgową wynika, że:

„W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto z firmą Hardsoft Telekom umowę ZP.273.19.2021 na zakup sprzętu informatycznego na kwotę 29.709,42 zł, w tym na zakup projektora. Środki na zakup projektora w kwocie 10.000,00 zł zostały zabezpieczone w dziale 750 rozdziale 75019 § 4210, a środki na pozostałe zakupy w dziale 750 rozdział 75020. Po otrzymaniu faktury nr 21/04549 opisanej przez informatyka w dniu 21.12.2021r. okazało się, że projektor kosztuje 11.001,12 zł. Ponieważ projektor będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby Rady Powiatu kwotę 1.001,12 zł zapłacono z działu 750 rozdział 75020. Projektor miał kosztować poniżej 10.000,00 zł, w związku z tym środki na jego zakup zostały zabezpieczone z wydatków bieżących i dlatego ujęto go w pozostałych środkach trwałych na koncie 013”

Ustalono również, że wydatek na zakup projektora został zaplanowany i wykonany w paragrafie 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”, pomimo że wydatek ten stanowił zakup inwestycyjny, w związku z powyższym winien być on ujęty w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Powyższe działanie było niezgodne z treścią objaśnień zamieszczonych pod paragrafem 614 „Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek” załącznika Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.), zgodnie z którym z wydatków na cele inwestycyjne wyodrębnione zostały zakupy. W paragrafach: 605, 607, 611 i 613 ujmuje się wydatki na inwestycje, bez zakupów inwestycyjnych, które należy klasyfikować odpowiednio w paragrafach: 606, 608, 612 i 614. Zakupy te odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/kategorie/125-2023/artykuly/1004-powiat-nowotomyski?lang=PL