Praca zdalna a inwentaryzacja – opublikowano zmiany w Kodeksie Pracy

3447
views

#aktualizacja 6.02.2023

Zmiany zostały opublikowane Dz.U. z 2023 r. poz. 240, przepisy w zakresie pracy zdalnej (i inwentaryzacji) wejdą w życie 7 kwietnia 2023 roku.

#aktualizacja 13.01.2023

Ustawa uchwalona przez Sejm, czeka na podpis prezydenta. 2 miesięczne vacatio legis.

#aktualizacja 1.12.2022

Sejm przyjął ustawę.

art. 67(20)
§ 6. W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:
1) grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
2) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 6724 § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
4) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
8) zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych

Ustawa wejdzie w życie po upływie 2miesięcy od dnia ogłoszenia (…). Regulacja nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Więcej na: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2335

Pełna treść regulacji: https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2335_u/$file/2335_u.pdf

#aktualizacja 6.05.2022

2 maja 2022 r. opublikowano kolejną wersję planowanych zmian w Kodeksie Pracy regulującą m.in. pracę zdalną.

Nowe brzmienie (art. 67(20)):

§ 6. W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:
1) grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
2) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 67(24) § 4;
4) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
8) zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

W w/w zakresie ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dz.U.).

Link do projektu

# aktualizacja 14.02.2022

14 lutego 2022 r. opublikowano kolejną wersję planowanych zmian w Kodeksie Pracy regulującą m.in. pracę zdalną.

W Kodeksie Pracy pojawi się nowy rodział – Rozdział IIc – Praca zdalna – obejmujący nowe art. 67(18) – 67(33).

Z projektu:

§ 6. Porozumienie, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulamin, o którym mowa w § 3 i 4, określa w szczególności:
1)     grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną;
2)     zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3;
3)     zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w 67(24) § 4;
4)     zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
5)     zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
6)     zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7)   zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych;
8)     zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Link do projektu

———————————————————————————————————

18 maja 2021 r. opublikowano projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący zasad wykonywania pracy zdalnej. W Kodeksie Pracy pojawi się nowy rodział – Rozdział IIc – Praca zdalna – obejmujący nowe art. 67(18) – 67(33).

W ramach porozumienia lub regulaminu zasady wykonywania pracy zdalnej jednym z obowiązków będzie określenie zasad inwentaryzacji majątku wykorzystywanego do pracy zdalnej /art. 67(20), § 6, pkt 7/.

O porozumieniu i regulaminie, ale również o poleceniu wykonywania pracy zdalnej, warto przeczytać w projekcie zmian – link do projektu

Przepisy najprawdopdobniej wejdą w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Termin nie jest jeszcze znany.

Komentarz:

Warto zwrócić uwagę na kilka konsekwencji takiego (tj. w Kodeksie Pracy) umiejscowienia zasad inwentaryzacji majątku wykorzystywanego do pracy zdalnej:
obowiązkowe będzie wewnętrzne uregulowanie zasad inwentaryzacji majątku wykorzystywanego do pracy zdalnej – z wyraźnym odwołaniem do Kodeksu Pracy; ta czynność będzie mogła odbyć się dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zmian Kodeksu Pracy;
– zasady inwentaryzacji nie będą musiały być zgodne z dotychczas obowiązanymi powszechnie zasadami (określonymi m.in. w ustawie o rachunkowości), a także z dotychczas obowiązującą wewnętrzną instrukcją inwentaryzacyjną każdej jednostki; konieczna będzie zatem jej aktualizacja;
– pewne trudności organizacyjne może spowodować sytuacja opublikowania nowych przepisów w trakcie trwania inwentaryzacji (co bardzo prawdopodobne przy ciągłej inwentaryzacji lub w przypadku gdyby przepisy wchodziły w życie w IV kwartale), niezbędne jest zatem bieżące śledzenie procesu legislacyjnego;
– wprowadzenie wytycznych w zakresie inwentaryzacji w kolejnym akcie prawnym może powodować dualizm prawny, znany m.in. z odrębnego uregulowania inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych – w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych – przy równoczesnym wskazywaniu, że aktem prawnym regulującym inwentaryzację jest ustawa o rachunkowości.

Jak widać wyzwań, tylko w obszarze inwentaryzacji majątku wykorzystawanego do pracy zdalnej, jest ogrom.

Z projektu:
§ 6. Porozumienie, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulamin, o którym mowa w § 3 i 4, określa w szczególności:
1) grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną;
2) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2;
3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w 67(24) § 4;
4) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy.