Prawa autorskie a wartości niematerialne i prawne

739
views

W 2020 r. nieprawidłowo zaplanowano i ujęto w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu koszt zakupu prawa autorskiego do wyprodukowanych filmów. Usługę zaplanowano i ujęto jako koszt bieżący, zamiast jako prawo majątkowe w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
Powyższe było niezgodne z art. 3 ust.1 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn zm.), art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), a także zasadami polityki rachunkowości przyjętej zarządzeniem Nr 61/2020 Starosty Powiatowego w Raciborzu z dnia 1 czerwca 2020 r.
W dniu 8 maja 2020 r. została zawarta przez p. Grzegorza Swobodę – Starostę Raciborskiego i p. Marka Kurpis – Wicestarostę Powiatu Raciborskiego umowa na wykonanie usług w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej Nr OR.III.055.2.2020 w zakresie opracowania scenariusza i produkcji dwóch filmów promocyjno-reklamowo-informacyjnych promujących Powiat Raciborski, 6 emisji filmów w Raciborskiej telewizji kablowej oraz po 15 dni kalendarzowych prezentacji filmów na portalach internetowych naszracibórz.pl oraz nowiny.pl. (§ 1 pkt 1b ww. umowy). Ponadto w umowie wskazano, iż po uregulowaniu wszystkich płatności wykonawca przenosi na powiat wszelkie prawa do przedmiotu umowy, a w szczególności prawo do swobodnego powielania, kopiowania, rozpowszechniania i odtwarzania na wszelkich polach, za pomocą wszelkich dostępnych technik w całości i w części tak w kraju jak i za granicą.
Całkowity koszt wykonania umowy wynosił 24.538,50 zł brutto. Wykonawca wystawił trzy faktury na łączną kwotę 24.538,50 zł. Wydatki ujęto bezpośrednio w koszty na koncie 402-001 oraz zaklasyfikowano w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 – „Zakup usług pozostałych” jako wydatek bieżący.
Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, przyczyną braku przyjęcia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych ww. praw autorskich było niedoprecyzowanie ich wartości w umowie.

Źródło: https://riokatowice.bip.net.pl/?a=18615