Brak rozliczenia inwentaryzacji

737
views

Naruszenie przepisu at. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wskutek braku porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami podczas inwentaryzacji drogą weryfikacji wg stanu
na dzień 31.12.2020 r. i na dzień 31.12.2021 r., kwoty 46.261,31 zł stanowiącej „niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne” ujętej w księgach rachunkowych Urzędu na saldzie Wn konta 240 – „Pozostałe rozrachunki” od 2008 r. (należności). Podstawowym celem inwentaryzacji drogą weryfikacji jest ustalenie czy posiadane dokumenty potwierdzają istnienie określonego salda, czy wszystkie dowody źródłowe zostały przekazane do księgowości i są ujęte w ewidencji księgowej oraz czy salda są realne i prawidłowo wycenione.

Komisja inwentaryzacyjna stwierdziła występowanie należności na stronie Wn konta 240 w wysokości 46.261,31 zł (niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne), co wykazała w protokołach inwentaryzacji drogą weryfikacji sald kont 225, 229, 231, 234 i 240 wg stanu na dzień 31.12.2020 r. i na dzień 31.12.2021 r. (przeprowadzonej w dniu 15.01.2021 r. oraz w dniu 14.01.2022 r.), wskazując, iż salda tam wskazane są realne, poprawnie ustalone, wynikające z odpowiednich dokumentów.

Do dnia kontroli, tj. do dnia 10.02.2023 r. nie wyjaśniono jednak dokładnego pochodzenia i zasadności ww. należności, gdyż jak wynika z uzyskanych wyjaśnień weryfikacje na koniec każdego roku były dokonywane w oparciu o zapisy na koncie księgowym, bowiem brak jest dokumentów źródłowych w tym zakresie.

Źródło: https://bip.krakow.rio.gov.pl/?a=8074