Wyniki kontroli koordynowanej KR RIO „Ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego” – wybrane fragmenty dotyczące inwentaryzacji

390
views

ANALIZA STANU PRAWNEGO

Inwentaryzacja środków na rachunkach bankowych
Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ustawy o rachunkowości jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych drogą otrzymania od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.
Praktyka pokazuje, że stroną inicjującą uzgodnienie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych jst jest bank. W przypadku gdy bank nie prześle potwierdzeń sald, jednostka powinna sama wystąpić do banku o ich potwierdzenie. Przesłane przez bank potwierdzenie sald powinno zostać sprawdzone pod względem zgodności z księgami rachunkowymi przez jednostkę. Stwierdzone w toku inwentaryzacji rozbieżności należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych roku, za który przeprowadzana była inwentaryzacja.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego pracowaniu nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji
Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego dotyczyły w szczególności:
‒ w czterech jst zaniechano wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach roku, na który przypadał termin inwentaryzacji pomiędzy stanem środków na rachunkach bankowych 133 „Rachunek budżetu” lub 130 „Rachunek bieżący jednostki” a wykazanym w bankowym potwierdzeniu sald – gmina Kock (woj. lubelskie) – 1 574,86 zł, gmina Lubaczów (woj. podkarpackie) – 250,71 zł, gmina Klukowo (woj. podlaskie) – 387,57 zł, gmina Knurów (woj. śląskie) – 93 793,16 zł, gmina Łubnice (woj. świętokrzyskie) – 114 069,19 zł,
‒ uzyskane z banku potwierdzenie sald nie obejmowało wszystkich rachunków prowadzonych przez jednostkę (w potwierdzeniu salda wyszczególniono tylko rachunki bankowe, na których znajdowały się środki pieniężne) – gmina Czyże (woj. podlaskie) i gmina Klukowo (woj. podlaskie),
‒ w dwóch jst potwierdzono stan zgromadzonych na rachunkach bankowych środków finansowych objętych ewidencją księgową prowadzoną w jednostkach budżetowych i dysponujących tymi środkami – gmina Wojciechowice (woj. świętokrzyskie) – 30 726,30 zł, powiat myśliborski (woj. zachodniopomorskie) – 2 125 604,27 zł,
‒ nie objęto inwentaryzacją środków pieniężnych w drodze według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, pomimo iż konto 141 „Środki pieniężne w drodze” wykazywało na koniec 2021 r. saldo Wn dotyczące dochodów uzyskanych z płatności przy użyciu karty płatniczych – gmina Krzymów (woj. wielkopolskie).

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego oraz wykazania w sprawozdaniu z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej są czynami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W wyniku ustaleń kontroli do rzeczników dyscypliny finansów publicznych właściwych w sprawach rozpatrywanych przez regionalne komisje orzekające przygotowano 14* zawiadomień o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w których wskazano 6 czynów polegających na zaniechaniu przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji bądź przeprowadzeniu lub rozliczeniu inwentaryzacji w sposób niezgodny z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz 8 czynów polegających na wykazaniu w sprawozdaniu z wykonania gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

*na 95 kontroli objętych kontrolą koordynowaną

Źródło: https://rio.gov.pl/158/25/ewidencja-srodkow-pienieznych-na-rachunkach-bankowych-jednostki-samorzadu-terytorialnego.html