Bezpodstawne zwiększanie wartości księgowej nieruchomości

595
views

Dokonywanie w ewidencji analitycznej (księga pomocnicza) konta 011 – „Środki trwałe” nieprawidłowych zapisów księgowych polegających na bezpodstawnym zwiększaniu wartości księgowej nieruchomości (wartość początkowa środków trwałych). W przypadku przeznaczania nieruchomości do sprzedaży i określania jej wartości w ewidencji analitycznej do ww. konta dokonywano zapisów zwiększających wartość tych nieruchomości do kwoty wynikającej z operatu szacunkowego, sporządzonego dla ustalenia wartości nieruchomości dla celów sprzedaży (…)

Dokonywanie w powyższy sposób aktualizacji wartości księgowej działek, narusza § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przepisy te stanowią jednoznacznie, iż wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach (tj. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych), a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. W trakcie użytkowania środka trwałego zwiększenie jego wartości początkowej może nastąpić, stosownie do przepisu art. 31 ust. 1 ww. ustawy, w wyniku poddania go ulepszeniu. Cena sprzedaży nieruchomości nie jest w żaden sposób powiązana z jej wartością księgową.

Źródło: https://bip.krakow.rio.gov.pl/kategorie/271-2023/artykuly/3630-wystapienie-pokontrolne-miasto-i-gmina-chelmek-kontrola-kompleksowa?lang=PL