Inwentaryzacja kart płatniczych (oraz inne nieprawidłowości)

1996
views

W latach 2020-2021 nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację gruntów, należności z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego oraz delegacyjnych kart debetowych w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle. Było to niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), a ponadto z § 22 załącznika nr 4 oraz § 1 ust. 2 pkt 1 oraz § 2 ust. 1 pkt 1, § 11 i § 12 załącznika nr 5 instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.1.172.2013 Burmistrza Miasta Wisła w sprawie polityki rachunkowości oraz wybranych procedur kontroli zarządczej stosowanych w Urzędzie Miejskim w Wiśle (ze zmianami).

Powyższe polegało na tym, że:

nieterminowo przeprowadzono weryfikację gruntów za 2020 r., która powinna być zakończona do dnia 30 czerwca 2021 r. w związku z § 8 rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572 z późn. zm.).

Inwentaryzację gruntów w drodze weryfikacji przeprowadzono dopiero we wrześniu 2021 r. oraz ujęto w księgach rachunkowych różnice stwierdzone w wyniku jej przeprowadzenia

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2020 r. saldo konta 011 prowadzone analitycznie dla gruntów powinno być niższe o 908.006,00 zł

Pracownicy Urzędu Miejskiego wyjaśnili, że przyczyną nieterminowego przeprowadzenia weryfikacji gruntów były braki kadrowe.

– dokonaniu inwentaryzacji należności z tytułu najmu dzierżawy mienia stanowiącego własność Miasta Wisła w drodze weryfikacji zamiast uzyskania potwierdzenia sald tych należności przez kontrahentów, które zgodnie z zarządzeniami Nr OR.0050.183.2020 z dnia 16 października 2020 r. oraz Nr OR.0050.174.2021 z dnia 27 września 2021 r. miało nastąpić odpowiednio na dzień 30 listopad 2020 r. i 30 listopada 2021 r

Dotyczyło to należności: A/ za 2020 r. należności na kwotę 8.256,08 zł od 11 podmiotów, B/ za 2021 r. należności na kwotę 25.099,28 zł od 15 podmiotów

– zaniechaniu spisu z natury wszystkich kart płatniczych znajdujących się w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle w trakcie inwentaryzacji kasy przeprowadzonej w dniu 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r. W arkuszu spisu z natury inwentaryzacji kasy sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wykazano jednej nieaktywnej karty płatniczej, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wykazano czterech kart płatniczych, w tym jednej nieaktywnej.

Zgodnie z zarządzeniami Nr OR.0050.183.2020 z dnia 16 października 2020 r. oraz Nr OR.0050.174.2021 z dnia 27 września 2021 r.: – weryfikacja gruntów metodą porównania dokumentowana miała być protokołem weryfikacji, a obowiązek jej przeprowadzenia spoczywał na Kierowniku Referatu Finansowego, – uzgodnienia sald należności mieli dokonać pracownicy Referatu Finansowego, – ustalenie prawidłowego stanu kart płatniczych na dzień 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r. należało do zespołu spisowego powołanego przez p. Tomasza Bujoka – Burmistrza Miasta Wisła.

Źródło: https://riokatowice.bip.net.pl/?a=18657