Inwentaryzacja majątku przekazanego do używania Ochotniczym Strażom Pożarnym

466
views

W zakresie inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 31.12.2022 r. stwierdzono nieprawidłowości naruszające przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.), a mianowicie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wronki przeprowadzili inwentaryzację, w drodze spisu z natury, składników majątku będącego własnością Gminy, a przekazanego do używania Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie Gminy oraz użyczonych Policji we Wronkach, Klubowi Sportowemu LZS Śródmieście Wronki, Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów we Wronkach, Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii „Agata”, radnemu oraz Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Szamotułach.
Powyższe stanowiło naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym powierzone kontrahentom własne składniki aktywów inwentaryzuje się metodą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.
Z przepisów wynika, że jednostki winny przeprowadzić inwentaryzację we własnym zakresie, jednocześnie powiadamiając właściciela środków trwałych i pozostałych środków trwałych o wynikach tej inwentaryzacji. Ponadto zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 3 Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej na podstawie Zarządzenia NR 77/Fn/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2022 r. uzgodnienie stanów składników majątkowych (aktywów), źródeł ich pochodzenia (pasywów) oraz pozostałych sald, w formie uzyskania od banków i kontrahentów (dostawców, odbiorców itp.) potwierdzeń poprawności wykazanych w księgach rachunkowych danych na określony dzień odnosi się do powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych oraz innych znajdujących się poza jednostką, z wyjątkiem przekazanych do przechowania wyspecjalizowanym firmom, przewoźnikom (do przewozu) lub poczcie (do wysłania).

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/kategorie/125-2023/artykuly/2107-miasto-i-gmina-wronki?lang=PL