Arkusz spisu z natury generowany z sytemu informatycznego

924
views

Arkusze spisu z natury generowano z sytemu informatycznego w którym prowadzono ewidencję środków trwałych. Arkusze były wypełnione i zawierały dane: numer inwentarzowy, nazwę, ilość i wartość.
Przyjęty sposób przeprowadzania „spisu z natury”, w którym pracownik prowadzący ewidencję środków trwałych generuje z systemu informatycznego „środki trwałe” zestawienia środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 31 grudnia danego roku w podziale na lokalizację może negatywnie wpływać na wiarygodność spisu. Generowanie zestawień z wszystkimi danymi uniemożliwia spełnienie następnych warunków prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji a mianowicie wyceny spisanych środków trwałych, których powinni dokonać w późniejszym terminie pracownicy działu księgowości.
Zespoły spisowe powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązane są do wypełnienia wszystkich kolumn arkuszy spisowych z wyjątkiem ceny i wartości, które podaje w czasie wyceny właściwy pracownik wydziału budżetu i finansów jednostki. Arkusz spisowy w formie elektronicznej powinien zostać skonstruowany w sposób umożliwiający ustalenie osoby, która wprowadziła zapisy do dokumentów spisowych albo je zmodyfikowała.
Ponadto, podawanie w wydrukach arkuszy spisowych stanu ewidencyjnego zapasów podważa rzetelność spisu. Komisja spisowa może sugerować się ilością wskazaną w formularzu spisowym, nie dążąc do faktycznego zweryfikowania czy nie ma do czynienia z nadwyżką składników.
Przeprowadzanie spisu powinno zostać odzwierciedlone na bieżąco na arkuszach spisowych, na których niedopuszczalne jest uprzednie wpisanie ewidencyjnej ilości posiadanych aktywów. Takie informacje przekreślają prawidłowość i rzetelności liczenia. Arkusz spisu powinien zawierać: nazwę i numer arkusza, nazwę jednostki, metodę inwentaryzacyjną, określenie miejsca spisowego, termin przeprowadzania spisu, datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, wykaz spisanych środków trwałych, stan rzeczywisty wynikający z przeliczenia, dane osoby spisującej, a także jej podpis.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/kategorie/217-2024/artykuly/2433-gmina-i-miasto-stawiszyn?lang=PL


Dołącz do grupy na FB

https://www.facebook.com/groups/2929453337325648/?ref=share

Poprzedni artykuł013 w F-03
Następny artykułWeryfikacja konta 231
PODZIEL SIĘ