Weryfikacja konta 231

1111
views

W zakresie konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” kontrola wykazała, że nie dokonano porównania danych rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

W Inwentaryzacji zaniechano porównania salda z dowodami księgowymi, nie wskazano, co oznacza saldo końcowe konta, a także nie zweryfikowano różnic pomiędzy dowodami źródłowymi a ewidencją księgową, co świadczy o nierzetelnym przeprowadzeniu inwentaryzacji i wskazuje, że nie ustalono rzeczywistego stanu konta.

Inwentaryzacja salda na koncie 231 została przeprowadzona drogą weryfikacji tj. winna wynikać z porównania z odpowiednimi dokumentami (listy płac, wyciągi bankowe). Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządzono protokół, w którym zapisano, że są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2022 rok. W protokole nie wskazano z jakiego tytułu saldo powstało, z jakiego dokumentu wynika, numeru i daty dowodu księgowego, daty powstania zobowiązania, terminu wymagalności wg dowodu źródłowego.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/kategorie/217-2024/artykuly/2433-gmina-i-miasto-stawiszyn?lang=PL