Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych

1105
views

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych na koncie 011 w roku 2022:

– siłownia zewnętrzna – łączna wartość 18.192,34 zł – dostawę i montaż siłowni zewnętrznej udokumentowano fakturą z dnia 21 grudnia 2021 roku oraz z dnia 27 grudnia 2022 roku (inwentaryzacja geodezyjna), przyjęcie na stan majątku nastąpiło w dniu 28 grudnia 2022 roku na podstawie OT nr 206/2022, Wn011/Ma080, grupa KŚT 290, ze stawką 2,5%. Ustalono, iż inwentaryzacja geodezyjna nie stanowiła niezbędnego elementu dla prawidłowego funkcjonowania środka trwałego, zatem przyjcie jego na stan ewidencyjny odbyło się z rocznym opóźnieniem;

– budynek domu letniskowego – wartość 155.861,40 zł – data uprawomocnienia się decyzji pozwolenie na użytkowanie – 3 listopada 2022 roku, OT nr 201/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku, Wn011/Ma080, KŚT 110 ze stawką 2,5%. Amortyzacja rozpoczęła się z miesięcznym opóźnieniem (wartość 324,71 zł). Zaznaczyć należy, że nadana klasyfikacja środków trwałych jest błędna, ponieważ dom letniskowy nie jest budynkiem mieszkalnym i winien być ujęty w podgrupie 109 Pozostałe budynki niemieszkalne ze stawką 2,5%;

– w ramach zadania: „Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice” realizowano dwie inwestycje. Sieć wodociągowa w miejscowości Granice – wartość 52.040,28 zł – OT nr 180/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku. Budowa sieci wodociągowej zakończyła się 10 września 2021 roku, jednak w związku z tym, że realizowane zadanie dotyczyło również budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nadzór inwestorski obejmował całość zadania i faktura za tę usługę została wystawiona w dniu 30 czerwca 2022 roku, dlatego jednostka wstrzymała się z rozliczeniem efektów inwestycji budowy sieci wodociągowej. Jednak zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci było z dnia 7 października 2021 roku, sieć też od tego czasu spełniała swoją funkcję użytkową – niezależnie od budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zatem przedmiotowy wynik realizowanej inwestycji spełniał definicję środka trwałego, a jej efekt należało rozliczyć poprzez wprowadzenie jej wyników na stan majątku gminy;

– przydomowe oczyszczalnie ścieków – wartość 15.207,90 zł, OT nr 176/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku. Mimo wskazania, iż podatek od towarów i usług od wskazanej inwestycji jest kwalifikowalny i będzie podlegał odliczeniu jednostka zwiększyła wartość środka trwałego o wartość podatku – 17.250,00 zł. W omawianym przypadku środek trwały powinien być ujęty w kwocie netto. W czasie czynności kontrolnych RIO jednostka dokonała stosownej korekty;

– kocioł na biomasę – wartość 15.396,41 zł – ostatnia faktura dotycząca zakupu środka trwałego wraz z jego odbiorem była z dnia 31 października 2019 roku, środek przyjęto na stan majątku na podstawie dokumentu OT nr 13/2019 z dnia 30 listopada 2019 roku, czyli z miesięcznym opóźnieniem rozpoczęto amortyzację środka trwałego (kwota amortyzacji 89,84 zł);

– komputer- laptop- wartość 3.075,00 zł, dostawa towaru nastąpiła w dniu 19 października 2018 roku, środek trwały przyjęto na stan dokumentem OT nr 18/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku, zatem amortyzacja rozpoczęła się z miesięcznym opóźnieniem (kwota amortyzacji 76,88 zł).

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/239/3083/gm-maslowice-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2023r