Komisja inwentaryzacyjna a zespoły spisowe

89
views

a) wbrew regulacjom wewnętrznym ustalonym zarządzeniem Nr 88/17 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Nowince” nie zostały powołane zespoły spisowe, w których skład wchodziłyby inne osoby niż członkowie komisji inwentaryzacyjnej. W rzeczywistości zadania zespołu spisowego (w tym m.in. dokonanie spisu na arkuszach) wykonywała powołana przez Panią Wójt komisja inwentaryzacyjna. W instrukcji inwentaryzacyjnej przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej przypisano funkcję kontrolną względem członków zespołu spisowego (m.in. kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy spisów z natury i innych dokumentów z inwentaryzacji). W konsekwencji – w związku z wypełnianiem arkuszy spisu z natury przez m.in. przewodniczącą komisji inwentaryzacyjnej – nastąpiło zdublowanie funkcji sprawdzenia prawidłowości inwentaryzacji z funkcją jej rzeczywistego przeprowadzenia. Ponadto kontrola wykazała, że wydając zarządzenie Nr 68/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zmodyfikowała Pani określony w instrukcji inwentaryzacyjnej wzór takiego zarządzenia, pomijając postanowienia przewidujące powołanie zespołów spisowych,

b) w skład zespołu spisowego dokonującego spisu pozostałych środków trwałych na arkuszach nr 15 i 20 wchodziła przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej, będąca jednocześnie osobą materialnie odpowiedzialną za składniki mienia objęte spisem. Zgodnie z § 14 ust. 4 instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Nowince „Zespół spisowy musi się składać z co najmniej trzech osób, przy czym nie mogą to być osoby odpowiedzialne za podlegające spisowi składniki majątku”. W przypadku pozostałych członków komisji inwentaryzacyjnej nie stwierdzono, aby wchodzili oni w skład zespołu spisowego przeprowadzającego spis składników mienia, za które byli materialnie odpowiedzialni.

Źródło: https://bip.bialystok.rio.gov.pl/kategorie/249-2024/artykuly/317-wystapienia-pokontrolne-2024?lang=PL

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line (27.06.2024)